Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


YAPI BİLGİSİ II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM3020 3 YAPI BİLGİSİ II 2/2/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
Mimarlık eğitimi kapsamında olan Yapı Bilgisi derslerinin amacı, öğrencilerin yapı sistemi üzerine gerekli donanıma sahip olmaları, sistem seçimi ve sistem kurabilme becerisini kazanabilmeleridir. Yapı Bilgisi II dersi kapsamında, öğrencinin işlevsel yapı elemanlarına ilişkin bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Yapı Bilgisi II dersi kapsamında, yapı alt sistemi içinde yer alan işlevsel yapı elemanları incelenecektir. Dış duvar sistemleri; iç duvar sistemleri; döşeme sistemleri; çatı sistemleri; düşey sirkülasyon sistemleri temel yapısal özellikleri ile tanıtılacak ve her birinden beklenen performans özellikleri, seçimlerinde ve/veya tasarlanmalarında kullanılacak kriterler ve ilkeler konusunda öğrenciye teknik bilgi verilecektir. Uygulamalarda öğrencilerin bu bilgileri kullanabilmesi sağlanacaktır. 

Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar 06.03.2018 tarihli 2017-2018/4 no'lu Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu'nun 2 sayılı kararı gereğince; öğrencilerin kuramsal derslerin en az %70'ine, kuramsal dersler dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmeleri zorunludur. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Gamze ALPTEKİN
Asistanlar Arş.Gör. Dilara ERÜSTÜN, Arş.Gör. Sevgi Pınar FIRAT
Ders Gün,Saat ve Yeri Şube 1: Çarşamba 09:00-13:00, MTS I; Şube 2: Çarşamba, 09:00-13:00, MTS III
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU, Çarşamba, 14.00-17.00, Ataköy Kampüsü, 2-C-07 Dr.Öğr.Üyesi Gamze ALPTEKİN: Cuma 11:00-12:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Teori ve uygulama (stüdyoda çizim ve maket çalışmaları).
Temel Kaynaklar
Prof. Muhittin BİNAN, “Yapı Elemanları”, İ.T.Ü. Yayınları, İstanbul, 1986
Prof.Dr. M. Rıfat ÇELEBİ, “Yapı Bilgisi”, İ.K.Ü. Yayınları, İstanbul, 2002
Prof. Abdullah SARI, “Merdivenler”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2000
Prof. Sedat H. ELDEM, “Yapı”, Birsen Yayınevi, İstanbul
Murat Soygeniş, “Yapı 2”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1999
Murat Soygeniş, “Yapı 3”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2002
Murat Soygeniş “Yapı 4” Birsen Yayınevi, İstanbul, 2003
Görün Özsen, Emel Yamantürk, “Taşıyıcı Sistem Tasarımı”, Birsen Yayınevi, İstanbul,     1991
Köksal Özcan, “Yapı”, Bilim Yayınevi, İstanbul, 2000
Çetin Türkçü, “Yapım”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000
Lemi Yücesoy, “Temeller-Duvarlar-Döşemeler”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları , İstanbul, 2001
Nihat Toydemir, Ülger Bulut, “Çatılar”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2004
Çetin Türkçü, “Çağdaş Taşıyıcı Sistemler”, Bilim Yayınevi, İstanbul, 2003
Selçuk Güner, Abdülrahim Yüksel, “Yapı Teknolojisi”, Aktif Yayınevi, İstanbul, 2001
Francis D. K. CHING, “Çizimlerle Bina Yapım Rehberi”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2001
Mario Salvadori, “The Art of Construction”, Chicago Review Press, U.S.A. 1981
R. Barry, “The Construction of Buildings 1-2-3-4-5-6”, Blackwell Science, Great Britain,1996 
Edward Allen, “How Building Work / The Natural Order of Architecture”, Oxford University Press, 2005

 
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta DERS ANLATIMI: Giriş - Ders içeriğinin öğrenciye aktarılması ANLATIM
2. Hafta DERS ANLATIMI: Duvar Sistemleri ANLATIM
3. Hafta DERS ANLATIMI: Duvar Sistemleri ANLATIM
4. Hafta DERS ANLATIMI: Duvar Sistemleri UYGULAMA: Duvar Uygulama Eğitimi ANLATIM UYGULAMA
5. Hafta DERS ANLATIMI: Çatı Sistemleri ANLATIM
6. Hafta DERS ANLATIMI: Çatı Sistemleri UYGULAMA ANLATIM UYGULAMA
7. Hafta DERS ANLATIMI: Çatı Sistemleri UYGULAMA: Çatı Uygulama Eğitimi ANLATIM UYGULAMA
8. Hafta DERS ANLATIMI: Çatı Sistemleri UYGULAMA ANLATIM UYGULAMA
9. Hafta ARA SINAV SINAV
10. Hafta DERS ANLATIMI: Döşeme Sistemleri ANLATIM
11. Hafta DERS ANLATIMI: Döşeme Sistemleri UYGULAMA ANLATIM UYGULAMA
12. Hafta DERS ANLATIMI: Merdiven ANLATIM UYGULAMA
13. Hafta DERS ANLATIMI: Merdiven UYGULAMA ANLATIM UYGULAMA
14. Hafta DERS ANLATIMI: Merdiven UYGULAMA ANLATIM UYGULAMA
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Stüdyo Uygulamaları 7 30
Final 1 40


ÖÇ-1Yapı sistemini anlayabilme, analiz edebilme
ÖÇ-2Fonksiyonel alt sistemleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma ve kullanabilme
ÖÇ-3Fonksiyonel alt sistemleri bütünleştirebilme
ÖÇ-4Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşim, arazi koşulları hakkındaki bilgileri analiz edebilme ve proje çerçevesinde uygulamaya aktarabilme
ÖÇ-5Taşıyıcı sistemler, bina kabuğu sistemleri, yapı malzemeleri hakkındaki bilgileri analiz edebilme ve proje çerçevesinde uygulamaya aktarabilme
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5