Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


MİMARİ TASARIM VI

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0006 6 MİMARİ TASARIM VI 2/6/0 Z Türkçe 10
Dersin Amacı
Mimari Tasarım VI Stüdyosu’nda, kent dokusu içinde yer alan bir yapı grubunun tasarım problemi olarak ele alınması ile öğrenciye karmaşık işlevli bir konuyu farklı ölçek ve detaylarda ele alarak tasarlayabilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Bu yarıyıl kapsamında kentsel sorunlarla ilgili farkındalık yaratılması, mimari tasarım problemlerine sistematik olarak yaklaşım yöntemlerinin araştırılması, tasarıma özgü olarak strüktürel sistem geliştirme becerisinin kazandırılması ve karmaşık programların ele alınması amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar MIM0005 Mimari Tasarım V
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar %80 derse devam, tasarimin maket ve cizim olarak uretimi, tartismalara katilim, gezilere katilim
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayhan USTA , Prof. Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu, Doç. Dr. Evren ENGİNÖZ, Doç. Dr. Pınar ARABACIOĞLU, Öğr. Gör. Sıddık GÜVENDİ, Dr. Öğr. Üyesi Senem KAYMAZ KOCA, Öğr. Gör. Orkun ÖZÜER
Asistanlar Arş. Gör. Merve Aksoy, Arş Gör. Şeyda Şen, Arş. Gör. Önder Çelik
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 13:00-17:00, MTS I / Perşembe 09:00-13:00, MTS I
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma 10:00-12:00 2C16.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Stüdyoda tasarım sürecine, proje alanına ve konuya yönelik tartışmalar ve eskizlerle başlanır. Proje alanının kent ile ilişkisi ve alanın potansiyellerine yönelik analizlerin gerçekleştirilmesi ile tasarım konsepti oluşturulur.

Yöntem olarak, öğrencinin tasarım konusunu ve programı sistematik bir biçimde ele alarak, projeyi ilgili yapı alt sistemleri ile bütünleşik olarak çözümlemesi, tasarımda bilgisayar desteğini kullanması ve sunum yapma tekniklerini geliştirmesi beklenmektedir. Projelerde karmaşık işlevlerin ele alınması ve gelişmiş strüktürel sistem çözümlerinin önerilmesi beklenmektedir.

Öğrencinin bireysel ya da grup elemanı olarak stüdyo çalışmalarına aktif katılımı sağlanarak, tüm çalışmaların stüdyoda yaratılan tartışma ortamında paylaşılması ve eleştiriye açık olması, öğrencinin iletişim yeteneğini geliştirmesinde yardımcı olur. Mimari konferanslara katılım, mimari metinlerin okunması ve yazılması, tasarım bağlamında okuma ve yazma becerisini geliştirir. Düşünce, mekân ve uygulama alanlarında çağdaş dünya mimarlığı ile ilgili farkındalık yaratılması önemlidir.
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Atölye gruplarının oluşturulması ve konuların açıklanması Atolye calismasi
2. Hafta çalışılacak konunun araştırılması ve alan analizleri Atolye calismasi
3. Hafta analiz çalışmaları Atolye calismasi
4. Hafta analiz çalışmaları Atolye calismasi
5. Hafta analiz degerlendirme Atolye calismasi
6. Hafta proje çalışması, değerlendirme Atolye calismasi
7. Hafta proje çalışması, değerlendirme Atolye calismasi
8. Hafta proje çalışması, değerlendirme Atolye calismasi
9. Hafta ara juri Atolye calismasi
10. Hafta proje çalışması, değerlendirme Atolye calismasi
11. Hafta proje çalışması, değerlendirme Atolye calismasi
12. Hafta proje çalışması, değerlendirme Atolye calismasi
13. Hafta proje çalışması, değerlendirme Atolye calismasi
14. Hafta projenin konsept ve uygulama açısından finale yönelik değerlendirilmesi Atolye calismasi
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Final 1 70


ÖÇ-1Sürdürülebilirlik bağlamında sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulması ve kapsamlı progr4am hazırlanması doğrultusunda bilgi edinme (BİLGİ)
ÖÇ-2İnsan-çevre etkileşimini anlayabilme ve tasarım sürecinde değerlendirebilme (BECERİ)
ÖÇ-3Çağdaş taşıyıcı sistemleri, tasarımda kullanabilme (BECERİ)
ÖÇ-4Tasarlanan projenin çevresel sistemlerle entegrasyonunu sağlayabilme (BECERİ)
ÖÇ-5Karmaşık ve çok programlı tasarım yapabilme (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5