Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


ANADOLU MİMARLIĞI TARİHİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM3030 3 ANADOLU MİMARLIĞI TARİHİ 2/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
Anadolu’da Prehistorik Dönem Mimarlığı, Anadolu’da Antik Yunan ve Antik Roma dönemlerinde kent ve mimarlık, Erken ve Geç Bizans dönemleri mimarlıkları, İslam Mimarlığı ve Anadolu’da 11. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Selçuklu ve Beylikler mimarlıkları ve bu mimarlıklardaki mekân kavramı, Osmanlı Dönemi mimarlığı, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri mimarlıklarının Bizans Dönemi Mimarlığı ile ilişkisi konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma, , Osmanlı Mimarlığı’nın 14. yüzyıldan 17. yüzyıl sonuna kadarki gelişimini, sosyal, kültürel tarih gelişimi içinde yorumlayabilme ve değerlendirebilme, ders kapsamında öğrenciye kazandırılan kuramsal bilgi ve beceriler ile ilgili ileri düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve bu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme yeterliliklerinin öğrenciye kazandırılması.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Ceren GÖĞÜŞ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pzt. 14:00-16:00; Cuma 11:00-13:00
Görüşme Saatleri ve Yeri Per. 09:00-13:00, 2G01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Gezi, Dönem Ödevi.
Temel Kaynaklar
Akurgal, E., 2007, Anadolu Uygarlıklar, Net Yayıncılık, İstanbul
Aslanapa, O., 1999, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul
Goodwin, Godfrey. 1997 (reprint of 1971). A History of Ottoman Architecture. Thames and Hudson: London
Hattsein, M. ; Delius, P., 2007, İslam Sanatı ve Mimarisi, Literatür Yayıncılık, İstanbul  
Kuban, D., 1995, Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, Arkeoloji ve Sanat YayınlarıDeneme , Eleştri ve Tarih Dizisi, İstanbul 
Kuban, D., 1998, İstanbul Yazıları, YEM Yayınları, İstanbul
Kuban, D., 1998, Sinan’ın Sanatı ve Selimiye, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul
Kuban, D., 2002, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul
Müller-Wiener, Wolfgang. 2001. Istanbul'un tarihsel topografyasi: 17. yüzyil baslarina kadar Byzantion-Konstantinopolis-Istanbul (translated by Ülker Sayin), Yapi Kredi Yayinlari, Istanbul
Roth, L.M., 2002, Mimarlığın Öyküsü -Understanding Architecture Its Elements, History and Meaning-, Kabalcı Yayınevi, İstanbul
Sözen, M., 2000, Anadolu Kentleri ve Anadolu'nun Kenti İstanbul, İstanbul
Trachtenberg, M., Hyman, I., 1986, Architecture, From Prehistory to Post-Modernism, Harry N. Abrams, Netherlands
Yerosimos, S., 2000, İstanbul İmparatorluklar Başkenti, Istanbul: Yapi Kredi Yayinlari, İstanbul
Diğer Kaynaklar  

Delius, P. (Ed.), 1996, The Story of Architecture, From Antiquity to the Present, Könemann, Cologne
Fletcher, Sir B., 1996, History of Architecture, UK
Kostof, Spiro, 1985, A History of Architecture: Settings and Rituals. Oxford University Press, London
Kruft, H.-W., 1994, A history of Architectural Theory From Vitruvius to the Present, Princeton Architectural Press, New York
Mutlu, B., 2001, Mimarlık Tarihi Ders Notları, Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları, İstanbul
Risebero, B., 1997, The Story of Western Architecture, Herbert  Press, London
 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Anadolu’da Prehistorik Dönem Mimarlığı Anlatım
2. Hafta Anadolu’da Antik Yunan Dönemi Mimarlığı Anlatım
3. Hafta Anadolu’da Antik Roma Dönemi Mimarlığı Anlatım
4. Hafta Anadolu’da Bizans Mimarlığı Anlatım
5. Hafta İslam Mimarlığı Anlatım
6. Hafta Anadolu’da Selçuklu Mimarlığı Anlatım
7. Hafta Anadolu’da Selçuklu ve Beylikler dönemleri mimarlıkları Gezi
8. Hafta Vize Sınavı Vize Sınavı
9. Hafta Erken Osmanlı Mimarlığı Anlatım
10. Hafta Mimar Sinan ve Klasik Osmanlı Mimarlığı Anlatım
11. Hafta Mimar Sinan ve Klasik Osmanlı Mimarlığı Anlatım
12. Hafta Mimar Sinan sonrası Osmanlı Mimarlığı Anlatım, Dönem Ödevi Teslimi
13. Hafta Osmanlı Batılılaşma Dönemi Anlatım
14. Hafta Osmanlı Batılılaşma Dönemi Anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Anadolu’da Prehistorik Dönem Mimarlığı, Antik Yunan ve Antik Roma dönemlerinde kent ve mimarlık, Bizans Dönemi Mimarlığı konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ).
ÖÇ-2İslam Mimarlığı ve Anadolu’da 11. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Selçuklu ve Beylikler mimarlıkları ve bu mimarlıklardaki mekân kavramı konusunda kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ).
ÖÇ-3Osmanlı Mimarlığı’nın 14. yüzyıldan 19. yüzyıl sonuna kadarki gelişimini, sosyal, kültürel tarih gelişimi içinde yorumlayabilme ve değerlendirebilme (BİLGİ).
ÖÇ-4Anadolu’da Prehistorik Dönem’de ve Antik Dönem’de mimarlık ve kent gelişiminin ilkelerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme (BECERİ)
ÖÇ-5Selçuklu ve Osmanlı dönemleri mimarlıklarının Bizans Dönemi Mimarlığı ile ilişkisini bilgi ve becerileri kullanarak yorumlayabilme ve değerlendirebilme (BECERİ).
ÖÇ-6Ders kapsamında öğrenciye kazandırılan kuramsal bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (YETKİNLİK)
ÖÇ-7Ders kapsamında öğrenciye kazandırılan kuramsal bilgi ve beceriler ile ilgili ileri düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (YETKİNLİK);
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6                             
ÖÇ 7