Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


MİMARİ TASARIM IV

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0004 4 MİMARİ TASARIM IV 2/6/0 Z Türkçe 9
Dersin Amacı
Mimari Tasarım IV Stüdyosu’nda, kent dokusu içinde yer alan ve karmaşık olmayan programlar içeren tekil bir yapının tasarımı sürecinde, mekan analizleri, kavramsal çalışmalar ve mimari ürünün arka planındaki düşüncelerin tartışılması; çevresel veriler ve basit strüktürel sistemlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisinin öğrenciye kazandırılması hedeflenmektedir.
Ön Koşullar ARC0003 MİMARİ TASARIM III
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Emel Birer, Dr. Öğr. Üyesi Emrah Türkyılmaz, Dr. Öğr.Üyesi Asiye Akgün
Asistanlar Araş.Gör. Erhan Karakoç
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, Perşembe; 09.00-13.00/13.00-17.00, Ataköy Yerleşkesi, MTS IV
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma, 10.00-11.00, 2C-15
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Yöntem olarak stüdyoda yer, coğrafya, gündelik hayat bağlamında mekân analizleri yapılarak yakın çevre, eylem ve program ilişkisine yönelik mimari bilinç oluşturulmaya çalışılır. Tasarım sürecinde mekânsal düzenleme, basit strüktürel sistemler ve malzeme seçimi ile ilgili ayrıntılı kararların alınması; kent dokusu içinde yer alan ve karmaşık olmayan programlar içeren bir mimari tasarımın gerçekleştirilebilmesi, öğrencilerin, yakın çevre bağlamında, mekâna ilişkin düşüncelerini anlatan bilgisayar destekli sunumlar ve imge, maket ve/veya eskiz gibi araçlar yardımıyla, tasarım kararlarını anlatabilmesi beklenmektedir.

Öğrencinin bireysel ya da grup elemanı olarak stüdyo çalışmalarına aktif katılımı sağlanarak, tüm çalışmaların stüdyoda yaratılan tartışma ortamında paylaşılması ve eleştiriye açık olması, öğrencinin iletişim yeteneğini geliştirmesinde yardımcı olur. Mimari konferanslara katılım, mimari metinlerin okunması ve yazılması, tasarım bağlamında okuma ve yazma becerisini geliştirir. Düşünce, mekân ve uygulama alanlarında çağdaş dünya mimarlığı ile ilgili farkındalık yaratılması önemlidir.

 

Temel Kaynaklar Lee J.H.,(2008). Architecture for Public, C3 Publishing

(2005). Kamusal Alan, Editör Meral Özbek, Hil yayınevi

(2009). Proceedings of Revitalising Built Environments- Requalifying Old Places for New Uses, IAPS-CSBE & Housing Network, International Symposium 12-16 October 2009,İstanbul

Lee J.H., (2009). Celebrating the City Urban Facilities, C3 Publishing

 Lynch, K., (1960).The Image of the City, Cambridge, Mass: MIT Press

Aldo Cibic, (2006). Mikrogerçeklikler. XXI dergisi
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Proje Gruplarının İlanı: Tasarım programlarının öğrencilerle tartışılması Atölyede yer ile ilgili tartışma. Proje alanının öğrenciler tarafından gezilerek incelenmesi
2. Hafta Yer-program üzerine tartışmalar. / Yer’e ilişkin kent okuma çalışması ve Pafta hazırlanması Tartışma/ atölye çalışması
3. Hafta Kent Okuma çalışmalarının Teslimi ve çalışmaların değerlendirilmesi. Kavram çalışmaları Hakında öğrencilere bilgi verilmesi. / Kavram çalışmaları: ilk eskizler. Yere ait tespit edilen sorunların program üzerinden tartışılması. ders 1: Kamusal alan kullanımı Tartışma/ atölye çalışması
4. Hafta Kavram paftalarının sunumu/ Yer ve Programla ilgili konsept geliştirme üzerine tartışma. ödevin öğrencilere ilanı: Dünya kentlerinin önemli aksları, kamusal alanları, meydanları, ulaşımda kesişim noktaları ve istasyonlar, mimari akımlar, mega strüktür, vb. konularda sunum hazırlanması.
5. Hafta Toplu Tartışma 1: Kavram paftalarının teslimi ve değerlendirilmesi Toplu tartışma-atölye çalışması
6. Hafta Kavram maketleriyle program üzerinden projenin geliştirilmesi/ Kavram maketleriyle atolye çalışmasına devam edilmesi, Ders 2: Taşıcı sistem seçimi ve özellikleri Ödevlerin sunumu ve örnekler üzerinden program ve yerin tartışılması. pafta teslimi / ödev sunumu-tartışma-atölye çalışması
7. Hafta Eskiz, Siluet ve vaziyet planı çalışmaları 1/200 ve 1/100 mimari çözüm önerileri, Ders 3: Çekirdek çözümleri, Yatay ve düşey sirkülasyon elemanları: merdiven, asansör, rampa, yürüyen merdiven, koridor,engelli girişi ve ulaşımı. maket ve çizimler yardımıyla Tartışma/ atölye çalışması
8. Hafta 1/200 ve 1/100 mimari çözüm önerileri Ders 4: Islak hacimler, wc-duş-soyunma-personel odaları ve endüstriyel mutfak çözümleri, engelli wc çözümleri. (maket ve çizimler yardımıyla) Tartışma/ atölye çalışması
9. Hafta 1/200 ve 1/100 mimari çözüm önerileri Ders 5: Kapalı ve açık otopark plan çözümleri (maket, çizimler ve 3 boyutlu anlatımlar yardımıyla) Tartışma/ atolye çalışması
10. Hafta Toplu Tartışma 2: Mimari Proje çalışmalarının teslimi ve değerlendirilmesi. Toplu tartışma-atölye çalışması
11. Hafta 1/100 , 1/200 ve 1/20 mimari çözümler, detaylar ve sistem detayı önerileri. ders 6: Malzeme seçimi, aydınlatma, havalandırma sistem odaları (maket, çizimler ve 3 boyutlu anlatımlar yardımıyla) Tartışma/ atolye çalışması.
12. Hafta 1/200, 1/100 ve 1/20 mimari çözümler, detaylar ve sistem detayı önerileri (maket, çizimler ve 3 boyutlu anlatımlar yardımıyla) Tartışma/ atolye çalışması.
13. Hafta 1/200, 1/100 ve 1/20 mimari çözümler, detaylar ve sistem detayı önerileri. (maket, çizimler ve 3 boyutlu anlatımlar yardımıyla) Tartışma/ atolye çalışması.
14. Hafta Final Teslimi sunuşları ile ilgili çalışmalar Tartışma/ atolye çalışması
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Final 1 70


ÖÇ-1Belirlenen tasarım konusuyla ilgili bilgi edinme ve belgeleme (BİLGİ)
ÖÇ-2Tasarım sürecinde fiziksel çevre ve insan arasındaki etkileşimi anlama ve değerlendirme (BECERİ)
ÖÇ-3Çağdaş taşıyıcı ve strüktürel sistemler içinden uygun olanı belirleyerek mimari tasarıma aktarabilme (BECERİ)
ÖÇ-4Farklı sosyal ve mekansal örüntüleri, gereksinim, istek ve davranışları anlama ve değerlendirebilme (BECERİ)
ÖÇ-5Mimari tasarımın oluşturulmasında ve geliştirilmesinde uygun örnekleri ortaya çıkarabilme ve tasarım yapabilme (YETKİNLİK
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5