Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


TEMEL TASARIM

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM1011 1 TEMEL TASARIM 2/2/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
Dersin içeriğini: TEMEL TASARIM SÜRECİ; temel tasarım TANIMLAMA ARACI ÖĞELER (nokta, çizgi, ölçü, doku, şekil, renk, yön, aralık, hareket ve ışık-gölge), temel TASARIM İLKELERİ (tekrar, uygunluk, zıtlık, kademelenme, denge ve birlik) ve GÖRSEL ALGILAMA aracı kavramlar (yakınlık, benzerlik, bağıntı, simetri ve saydamlık), şekil / biçim ve çalışma alanı ilişkisi ve iki ve üç boyutlu çalışma alanları konuları oluşturmaktadır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam, gezi programina katilim, etkinlik duzenlenmesine katilim
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Emel BİRER
Asistanlar Arş. Gör. Şeyda ŞEN, Arş. Gör. Ufuk KÜÇÜKYAZICI
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba- 09:00 - 12:45 - MTS 4
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç. Dr. Emel Birer- 2C01-Cuma-14.00-16.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Atolye calismasi, tartisma, maket uretimi, fotograf cekimi, gezi, sunus hazirlama, sergi duzenleme
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders içeriğinin açıklanması Sohbet
2. Hafta Temel Tasarımla ilgili kavramların açıklanması Tasarım/ Tasarlama / Yaratıcılık Uyg.- serbest
3. Hafta Tasarım Elemanlarından Nokta/ Çizgi / Yön konularının işlenmesi İki boyutlu uygulama
4. Hafta Nokta/ Çizgi / Yön konularının devamı Üç boyutlu uygulama (Çivi , raptiye vb.)
5. Hafta Ölçü/ Biçim/ Oran / Aralık konuları İki-üç boyutlu uyg-(figür yorumu) Ödev: Bauhaus temalı afiş çalışması(50x70)
6. Hafta Ölçü/ Biçim/ Oran / Aralık konularının devamı Üç boyutlu uygulama
7. Hafta Tasarım elemanlarından Doku Kes-yapıştır uyg.(kişilik..) Ödev: doğadan soyutlama
8. Hafta Değer ve Renk İki boyutlu uyg.-derinlik
9. Hafta Değer ve Renk konularının devamı Üç boyutlu 30x 30x 30 küp uyg.
10. Hafta Şekil- Zemin Anlatımları- Belirlilik Zemin anlatımı uygulaması Ödev. Doğal-yapay zemin anlatımlar
11. Hafta Düzlem / Yüzey/ Mekan / Form Form yaratma uygulaması
12. Hafta Tasarım ilkeleri Tekrar / Harmony / Kontrast Üç boyutlu uygulama (kontrast uygulaması)
13. Hafta Tasarım ilkeleri Koram Üç boyutlu koram uygulaması
14. Hafta Tasarım İlkeleri Egemenlik /Denge /Birlik İki boyutlu uygulama
15. Hafta Mekan uygulamaları Üç boyutlu uygulama
16. Hafta Genel Değerlendirme
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 60
Final 1 40


ÖÇ-1I. İki boyutlu biçimsel kompozisyon ilkelerine ilişkin bilgi edinme, (BİLGİ)
ÖÇ-2II. Düşüncelerin soyut anlatımlarla ifade edilmesi (BECERİ)
ÖÇ-3III. Uygun sunumlar yapabilmek için el çizimleri ve grafik anlatım becerisinin kazandırılması (BECERİ)
ÖÇ-4IV. Eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi (BECERİ)
ÖÇ-5V. İki ve üç boyutlu biçimsel kompozisyonlar oluşturma ve tasarlama (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5