Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


ANLATIM TEKNİKLERİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM1010 1 ANLATIM TEKNİKLERİ 2/2/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı El çizimleri ile grafik anlatım becerisinin kazandırılarak, programlama ve tasarım sürecinin her aşamasının biçimsel olarak doğru ifade edilebilmesinin sağlanması dersin ana amacını oluşturmaktadır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar 06.03.2018 tarihli 2017-2018/4 no'lu Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu'nun 2 sayılı kararı gereğince; öğrencilerin kuramsal derslerin en az %70'ine, kuramsal dersler dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmeleri zorunludur. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Gamze ALPTEKİN
Asistanlar Arş.Gör. Dilara GÜR, Arş.Gör. Pınar TURAN
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 13:00-17:00, MTS V
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, atölye çalışması, ödev, sunum, tartışma, sınav.
Temel Kaynaklar - ŞAHİNLER, O., KIZIL, F., Mimarlıkta Teknik Resim, YEM Yayıncılık, İstanbul, 2004. - ONAT, E., Mimarlık, Form ve Geometri, YEM Yayınları, 1995.
Diğer Kaynaklar - ERPI, F., GÜRSU, H., Graphic Communication, METU, Ankara, 1986.- NEUFERT. - LUTZ,R.J., Applied Sketching and Technical Drawing, Willcox Company Inc., 1991 - GILL, W.R., Rendering With Pen and Ink, Thames and Hudson, 1984. - HASOL,D., Mimarlık Sözlüğü
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Mimari Anlatım Teknikleri ile ilgili genel sunum Eskiz Uygulaması + Yazı Uygulaması Sözlü anlatım, Uygulama
2. Hafta T cetveli ve gönye kullanımının anlatımı Çizgi Uygulaması Sözlü anlatım, Uygulama
3. Hafta İzdüşüm anlatımı Şekli verilen üç boyutlu objelerin üst, ön ve yan görünüşlerinin çizilmesi Sözlü anlatım, Uygulama
4. Hafta Şekli verilen üç boyutlu objelerin üst, ön ve yan görünüşlerinin çizilmesi Sözlü anlatım, Uygulama
5. Hafta Plan-kesit anlatımı Boşluklu duvar parçası modellerinin plan, kesit ve görünüşlerinin çizilmesi Sözlü anlatım, Uygulama
6. Hafta Ölçek anlatımı Ölçekli çizim uygulaması + Masa Uygulaması Sözlü anlatım, Uygulama
7. Hafta Kapı ve pencere çizimi anlatımı Plan üzerinde uygulanması Sözlü anlatım, Uygulama
8. Hafta ARA SINAV Sınav
9. Hafta Genel Tekrar Uygulama
10. Hafta Çatı eğimi anlatımı Plan, kesit, görünüş çizimi Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Merdiven anlatımı Merdiven plan kesit çizimi Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta ARA SINAV Sınav
13. Hafta Perspektif anlatımı Perspektif çizimi Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Ölçülendirme anlatımı Plan ölçülendirmesi Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 8 10
Uygulamalar 12 40
Final 1 30


ÖÇ-1El ile uygun sunumlar yapabilmek için iki boyutlu çizim teknikleri hakkında bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-2El ile uygun sunumlar yapabilmek için üç boyutlu çizim teknikleri hakkında bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-3El çizimleri ile grafik anlatım becerisine sahip olma (BECERİ)
ÖÇ-4Tasarımını doğru ifade edebilecek iki boyutlu teknikleri tanımlayabilme, yorumlayabilme ve Kullanabilme (BECERİ)
ÖÇ-5İki ve üç boyutlu çizim tekniklerini, tasarım sürecinin her aşamasında doğru kullanabilme (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5