Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Dijital Medya

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV8002 8 Dijital Medya 1/2/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı 

İletişim sürecinin vaz geçilmezi olan ortamın (araç) geçmişten günümüze tarihsel olarak aktarılarak öğrencilere kavramsal çerçeve ile açıklanacaktır. Bu doğrultuda analogtan dijitale gerçekleşen dönüşüm kitle iletişim araçları ilişkisi ile aktarılacaktır. Kitle iletişim aracı olarak televizyon ve sinemanın dijital bir medyaya nasıl dönüştüğü ve bu dönüşümde bizi gelecekte bekleyen sürecin ne olduğu hem yorumlanması hem de eleştirilerek açıklanması amaçlanmaktadır.

Ön Koşullar Dijital Medya
Eş Koşullar Dijital Medya
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. Cansu BİLGİCİ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 09:00-11:45, 1B/07/09
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr.Gör. Cansu BİLGİCİ, Çarşamba, 10:00-12:00, AK1D/14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders anlatımları, güncel haberler, video ve görsel destekle hazırlanan içerik doğrultusunda aktarılacaktır.

Temel Kaynaklar

Dijk, J. V. The Network Society: Social Aspects of New Media. London: Sage Publication, 2006. 

Innis, H. A. Empire and Communications. Toronto: Press Porcepic, 1986.

Laughey, D. Key Themes in Media Theory. New York: McGraw Hill Open University Press, 2007.

Lievrouw, L. A., Livingstone, S. M. Handbook of New Media: Social Shaping and Social Consequences of ICTS. London: Sage Publications, 2006.

Dizard, W. Old Media New Media. United States: Longman, 1999.

Manovich, L. The Language of New Media. Cambridge: MIT Press, 2001.

McLuhan, M. Understanding Media. London: Routlegde, 1964.

Yengin, D. (2012a). Dijital Oyunlarda Şiddet. İstanbul: Beta Yayınları.

Yengin, D. (2012b). Yeni Medya Ve... içinde (Editör: Deniz Yengin). “Yeni Medyaya Eleştirel Bakış” s.123-133. İstanbul: Anahtar Yayınları.

Virilio, P. (2003). Enformasyon Bombası. (Çev: Kaya Şahin) İstanbul: Metis Yayınları.

Severin, W. ve Tankard, J. (1994). İletişim Kuramları: Kökenleri, Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları. (Çev: Ali Atıf Bir, Serdar Sever) Eskişehir: Kibele Sanat Merkezi.

Postman, N. (2000). Televizyon Öldüren Eğlence: Gösteri Çağında Kamusal Söylem. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Postman, N. (2004). Yeni Dünya Düzeni: Teknopoli (Çev: Mustafa Emre Yılmaz). İstanbul: Gelenek Yayıncılık.

Ong, W. (1995). Sözlü ve Yazılı Kültür (Çev: Sema Postacıoğlu Banon). İstanbul: Metis Yayıncılık.

Oskay, Ü. (2000). XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri: Kuramsal Bir Yaklaşım. İstanbul: Der Yayınları. 

McLuhan, M. (1962). The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto: University of Toronto Press.

McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw-Hill.

McLuhan, M. (2001). Global Köy. (Çev: Bahar Öcal Düzgören) İstanbul: Scala Yayıncılık.

McLuhan, M. (2005). Yaradanımız Medya. (Çev: Ünsal Oskay). İstanbul: Merkez Kitapçılık Yayıncılık.

McLuhan, M. (2007). Gutenberg Galaksisi (Çev: Gül Çağalı Güven). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Laughey, D. (2007). Key Themes in Media Theory. New York: Open University Press.

Lievrouw, L. (2011). Alternative and Activist New Media. Malden: Polity Press.

Lister, M. Dovey, J. Ve Diğerleri. (2009). New Media: A Critical Introduction. London: Routledge.

Lyon, D. (1998). The Information Society: Issues and Illisions. Malden: Polity Press.

Manovich, L. (2001). The Language of New Media. Cambridge: The MIT Press.

Diğer Kaynaklar

Marcuse, H. (2010). Tek-Boyutlu İnsan: İleri İşleyim Toplumunun İdeolojisi Üzerine İncelemeler. İstanbul: İdea Yayınevi.

Castells, M. (1989). The Informational City. Oxford: Basil Blackwell.

Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. Vol.1 of The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford: Blackwell.

Castells, M. (2001). The Internet Galaxy. Oxford: Oxford University Press.

Catells, M. (2002). Gerçek Sanallar Kültürü. (Cogito İnternet: Üçüncü Devrim?). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Castells, M. (2008). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür. Cilt 1: Ağ Toplumunun Yükselişi (Çev: Ebru Kılıç). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Crowley, D. & Heyer, P. (2007). İletişim Tarihi: Teknoloji, Kültür, Toplum. (Çev: Berkay Ersöz). İstanbul: Phoenix Kitap.

Croteau, D & Hoynes, W. (2003). Media Society. London: Sage Publications.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel giriş, bilgilendirme dersi. Sözlü anlatım
2. Hafta İletişim kavramı, iletişim süreci ve ileti olgusu, araç (ortam) kavramları açıklanacaktır. Sözlü anlatım
3. Hafta Medya kavramı: konvansiyonel (geleneksel) medya ve kitle iletişim araçlarından yeni medyaya geçiş. Sözlü anlatım
4. Hafta Enformasyon kuramı. Sözlü anlatım
5. Hafta Etkileşim kuramı. Sözlü anlatım
6. Hafta Teknolojik Belirlenimcilik Kuramı Sözlü anlatım
7. Hafta Ara sınav.
8. Hafta Yeni Medya ve bileşenleri. Sözlü anlatım
9. Hafta Web 2.0 kavramı ve Nesnelerin İnterneti olgusu. Sözlü anlatım
10. Hafta Teknik, teknoloji ve tekniyum kavramları ve ilişkisi Sözlü anlatım
11. Hafta Proje hazırlama bilgileri. Uygulama
12. Hafta Öğrenci sunumları I. Uygulama
13. Hafta Öğrenci sunumları II. Uygulama
14. Hafta Yeni Medya ve Yeni Terminolojiler I Sözlü anlatım
15. Hafta Yeni Medya ve Yeni Terminolojiler II Sözlü anlatım
16. Hafta Yeni Medya ve Küreselleşme ve Ekonomi ilişkisi. Sözlü anlatım
17. Hafta Final sınavı. Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 25
Derse Devam / Katılım 1 25
Final 1 50


ÖÇ-11 İletişim, medya ve sinema gibi konuların tarihsel süreç içindeki gelişimlerini anlamaları sağlanacaktır.
ÖÇ-22 İletişim sürecinin nasıl gerçekleşeceğini modeller vasıtasıyla öğrenecektir.
ÖÇ-33 Bir konu üzerinde taslak hazırlayarak parçaları birleştirerek değerlendirme yapabilecektir.
ÖÇ-44 Konvensiyonel medyadan yeni medyaya geçiş sürecini tanımlayabilecek ve üzerine projeler üretebilecektir.
ÖÇ-55 Bilgi toplama yollarını uygulamalı olarak öğrenecektir.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5