Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT8002 8 İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama 3/0/0 Z İngilizce 4
Dersin Amacı
 Dil becerilerinin sınanması ile ilgili kavram ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak, dil yeterliliği ve gelişimi ile ilgili sınav hazırlama süreçlerinin incelenmesi, belirli bir öğrenci grubuna yönelik bir dil testinin hazırlanması- planlama, uygulama ve sonuçların madde analizi ile değerlendirilmesi. Değerlendirme sonuçlarının yazılı bir rapor haline getirilmesi ve sözlü olarak sunulması.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt

Temel Kaynaklar  Bachman L. F. (2000). “Modern language testing at the turn of the century: assuring that what we count counts. ” In Language Testing. 17 (1) 1-42. Sage Pub. 

Brown J. D. (1997) “Computers in language testing: Present research and some future directions.” In Language Learning & Technology. Vol. 1. No. 1. 44-59.

Brown, H.D. (2003). Language assessment principles and classroom practice. New York: Pearson ESL.

Buttler Y. G. & J. Lee. (2010). “The effects of self-assessment among young learners of English.” In Language Testing. 27 (1) 5-31. Sage Pub. 

Diğer Kaynaklar  Fulcher, G. Language testing for Higher Education. Retrieved from http://language testing.info/whatis/scenarios/4hedu.php (date- 14.02.2012)

Genesee, Fred, and John A. Upshur. (1996).Classroom-based evaluation in second language education. Cambridge language education. Cambridge [England], New York: Cambridge University Press.

Heaton, J.B., (1989). Writing English Language Tests. New York: Longman

Pino-Silva, J. (2007). Student perceptions of computerized tests. In ELT Journal. ELT Journal Advance Access published January 29, 2007. 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş. Yabancı dilde sınav hazırlama ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar.
2. Hafta Yabancı dil ölçme ve değerlendirmede kullanılan sınav türlerini amacına (tanıma; yerleştirme; düzey belirlemeye)ve ölçütüne (mutlak ve bağıl değerlendirmeye) göre tanıyabilme.
3. Hafta Yabancı dil öğretimi (ders amaçları, planları ve uygulama arasındaki ilişkiler) ve bunların ölçme ve değerlendirmeye etkileri. Sınavın güvenilirliği, geçerliliği, uygulanabilirlik ve backwash (sınavın etkisi).
4. Hafta Geleneksel ve alternatif değerlendirme. İlkeleri ve sınıf-içi uygulamaları.
5. Hafta Standardize sınavlar incelenmesi ve standart odaklı değerlendirmenin özellikleri.
6. Hafta Avrupa Ortak Başvuru Metninin çıkış sebeplerinin ve ana hedeflerinin incelenmesi. Avrupa Dil Portfolyosu’nun genel ve sınav amaçlı özelliklerinin irdelenmesi ve MEB’in önderliğinde Türkiye’deki kullanım sahalarını değerlendirmek.
7. Hafta Öz-değerlendirme özellikleri ve ölçme yöntemleri. Küçük yaştaki öğrencileri sınama teknikleri.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Yabancı dil ölçme ve değerlendirmede bilgisayar kullanımı.
10. Hafta İngilizce sınav hazırlama analizi; dilbilgisi ve sözcük bilgisi ölçme ve değerlendirme.
11. Hafta İngilizce sınav hazırlama analizi; dinleme becerilerini ölçme ve değerlendirme.
12. Hafta İngilizce sınav hazırlama analizi; konuşma ve telaffuz becerilerini ölçme ve değerlendirme.
13. Hafta İngilizce sınav hazırlama analizi; okuma becerilerini ölçme ve değerlendirme.
14. Hafta İngilizce sınav hazırlama analizi; yazma becerilerini ölçme ve değerlendirme.
15. Hafta 14 haftalık süreç sonunda öğrencilerin kazanımlarını ve öğrencilerin bu ders hakkındaki (materyaller, konular, ders işleyiş biçimi) görüşlerini alma. Yılsonu sınav hakkında bilgi verme.
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Bu dersin sonunda öğrenciler yabancı dil öğretiminde, eğitim programların ölçme ve değerlendirmeye etkilerini inceler.
ÖÇ-2Bu dersin sonunda öğrenciler yabancı dil ölçme ve değerlendirmede kullanılan alternatif ölçme araçlarını (portfolyo, öz-değerlendirme, akran değerlendirme, kontrol listesi, anket v.s.) kullanır.
ÖÇ-3Bu dersin sonunda öğrenciler yabancı dildeki temel becerileri (dinleme, konuşma, okuma, yazma, dilbilgisi ve sözcük bilgisi) ölçmede ve değerlendirmede kullanılan teknikleri uygular.
ÖÇ-4Bu dersin sonunda öğrenciler yabancı dil sınav hazırlamada kullanışlılık, güvenilirlik ve geçerlilik çerçevesinde sınav sorularını inceler ve hazırlar.
Program Çıktıları
PÇ-1Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrar, benimser ve uygular.
PÇ-2Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alır.
PÇ-3Öğretim sürecinde kullandığı materyallerin kullanışlılığı, güncelliği, öğrencilerinin yaş ve dil düzeyine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilir.
PÇ-4Öğrencilerinin tümünün etkin katılımını sağlayacak ve başarılarını arttıracak ortamları oluşturabilir.
PÇ-5Öğrencilerinin tümünün öğretmenle ve birbirleriyle öğrenme amaçlı etkileşimlerini geliştiren okul içi ve dışı çoklu öğrenme (multimedia) ortamları düzenleyebilir.
PÇ-6Öğrencilerinin tümünün etkili dil öğrenme stratejilerini geliştirmelerine uygun eğitim ortamı düzenleyebilir.
PÇ-7Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilir.
PÇ-8Öğrencilerinin tümünün dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-9Öğrencilerinin tümünün okuma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-10Öğrencilerinin tümünün konuşma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-11Öğrencilerinin tümünün yazma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-12Öğrencilerinin kendi dil öğrenme süreçlerine ilişkin öz değerlendirme yapabilmelerini sağlayabilir.
PÇ-13Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilir/geliştirebilir.
PÇ-14Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleriyle tanır.
PÇ-15En az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-16Meslektaşları ve diğer okul paydaşları ile sağlıklı iletişim kurar.
PÇ-17Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır.
PÇ-18Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
PÇ-19Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanır.
PÇ-20Kazanımlara uygun olarak ölçme ve değerlendirme yöntemlerini seçip, uygular.
PÇ-21Çağdaş öğretim, strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
PÇ-22Sınıf dinamiklerini uygun öğrenme yaşantıları oluşturmak için kullanır.
PÇ-23Eğitimin diğer bilim dalları ile ilişkisinin farkında olarak eğitsel etkinlikleri planlama ve uygulama sürecinde sosyoloji, psikoloji ve felsefeden yararlanır.
PÇ-24Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirir.
PÇ-25Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilir.
PÇ-26Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilir.
PÇ-27Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirebilir.
PÇ-28Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirebilir.
PÇ-29Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilir.
PÇ-30Yazma sürecini etkili olarak kullanarak farklı türde metinler oluşturabilir.
PÇ-31İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olup, kullanabilir.
PÇ-32Dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlar ve çözümleyebilir.
PÇ-33Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlar ve çözümleyebilir.
PÇ-34Mesleki özgüven kazanır (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulur).
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29PÇ 30PÇ 31PÇ 32PÇ 33PÇ 34