Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Öğretmenlik Uygulaması 1

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT 7001 7 Öğretmenlik Uygulaması 1 2/6/0 Z İngilizce 10
Dersin Amacı
Bu ders yabancı dil öğretiminde öğrencilerin ihtiyaçlarına göre materyal geliştirme, uygunluğunu değerlendirme, öğretim yöntem ve teknikleriyle sentezleme & gerektiğinde değişiklik yapabilme ve ders kitaplarını değerlendirebilme yetisi vermeyi hedefler. 


Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Birsen Tütüniş
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Tartışma, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma

 
Temel Kaynaklar Allwright, R. L. (2001). What do we want teaching materials for. In Richard Rossner. and Rod Bolitho, R. (eds.). Currents of Change. Hong Kong: Oxford University Press.

Al-Busaidi, S., & Tindle, K. (2010). Evaluating the impact of in-house materials on language learning. In B. Tomlinson, & H. Masuhara (Eds.). Research for materials development in language learning (137-149). London, UK: Continuum.
Byrd, P. (2001). Textbooks? Evaluation for selection and analysis for implementation. In M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a Second and Foreign Language (3rd ed.) (pp.415-427). Boston, MA: Heinle & Heinle.
Cunningsworth, A. (1995). Choosing Your Coursebook. Oxford: Macmillan Publishers. 

Diğer Kaynaklar

McDonoughandShaw (1993) Materials and Methods.

Dat, B. (2003). Materialsfordevelopingspeakingskills. In B. Tomlinson (Ed.). Developing
materialsforlanguageteaching (375-393). London, UK: Continuum.

Gomez-Rodriguez, L. F. (2010). English textbooksforteachingandlearning English as a 
foreignlanguage: Do theyreallyhelptodevelopcommunicativecompetence? 
Educacion y Educadores, Vol. 13(3), 327-346.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş ve içeriğin tanıtılması; materyal ve yöntem arasındaki ilişkinin tartışılması ve İletişimsel Yöntemin materyal geliştirme üzerindeki etkisinin tartışılması
2. Hafta Materyal gelişiminde güncel yaklaşımların değerlendirilmesi; Öğrencilerin yürüttüğü tartışma konusu: dilbilgisi materyalleri hazırlamadaki unsurların incelenmesi ve sınıf içinde tartışılan unsurlara göre dilbilgisi materyali hazırlama uygulaması
3. Hafta Materyal hazırlamada temel kurallar. Öğrencilerin yürüttüğü tartışma konusu: Okuma ve dinleme becerileri için materyal yazma ve sınıf içinde tartışılan unsurlara göre okuma ve dinleme materyali hazırlama uygulaması
4. Hafta Öğrencilerin yürüttüğü tartışma konusu: Konuşma becerisi için materyal yazma; özgün metinleri kullanarak materyal hazırlama; İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten ortamlarda üretilen materyallerini uygunluğunu değerlendirme; İngilizce sınıf kitapları
5. Hafta İngiliz dili eğitimi için yazılmış materyallerin belirlenen hedef kitleye göre uygunluğunu inceleme ve inceleme için ölçüt oluşturma
6. Hafta İngiliz dili eğitimi için yazılmış materyallerin belirlenen hedef kitleye göre uygun olmadığı durumlarda hedef kitleye göre yeniden uyarlamanın ilkeleri
7. Hafta Öğrencilerin yürüttüğü tartışma konusu: Uyarlama teknikleri ve seçilen bir kitap aracılığıyla sınıfta nasıl uyarlama yapılacağına dair tartışma
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İngiliz dili eğitimi için yazılmış materyallerin belirlenen hedef kitleye göre uygun olmadığı durumlarda materyali destekleme ilkeleri ve teknikleri
10. Hafta Sınıf içi ders kitaplarının genel değerlendirilmesi
11. Hafta Sınıf içi ders kitaplarının genel değerlendirilmesi(devamı)
12. Hafta Öğrencilerin yürüttüğü tartışma konusu: ders kitaplarının hedef kitleye göre uygunluğunu tespit etmek için değerlendirme ölçütleri ve seçilen bir ve ya iki kitabın genel hatlarıyla sınıfta değerlendirilmesi
13. Hafta Ders kitabi inceleme: ders kitabına dâhil olan dilbilgisi konuları; konuların belirlenme kriterleri; kitaplarda becerilerin işleniş şeklinin araştırılması
14. Hafta Ders kitabi inceleme: ders kitabının temalarını ve konularını inceleme ve uygunluğunu değerlendirme; kullanılan yöntemi inceleme ve teknikleri değerlendirme; ders kitabına yazılan öğretmen kitabını inceleme
15. Hafta Öğrencilerin yürüttüğü tartışma konusu: öğretmenler tarafından hazırlanan materyallerin incelenmesi ve değerlendirilmesi
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Bu dersin sonunda öğrenciler materyal tasarlamada güncel yaklaşımları tanır
ÖÇ-2Bu dersin sonunda öğrenciler müfredat ve ders içeriği olgularını öğrenir, anlar, kullanır ve değerlendirir.
ÖÇ-3Bu dersin sonunda öğrenciler materyalin uygunluğunu hedef kitleye göre değerlendirir
ÖÇ-4Bu dersin sonunda öğrenciler materyalin uygun olmadığını tespit ettiği zamanlarda hedef kitleye göre materyali yeniden uyarlar
ÖÇ-5Bu dersin sonunda öğrenciler dört genel dil becerisi (okuma, yazma, dinleme, konuşma) için materyal hazırlar
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5