Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Dil ve Edebiyat Öğretimi II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT6003 6 Dil ve Edebiyat Öğretimi II 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı

Bu ders öğretmen adaylarının İngilizce öğretiminde edebi metinleri ve filmleri anlamlı ve İngilizce öğrenmeyi destekleyici bir biçimde kullanma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Konu anlatımı, grup çalışması, sınıf tartışması, proje

Temel Kaynaklar

Brumfit, C.J., & Carter, R. (1986). Literature and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Collie, J., & Slater, S. (1988). Literature in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Whiteson, W. (1996). New Way of Using Drama and Literature in Language Teaching. Alexandria: TESOL

 

Diğer Kaynaklar

Dahl, R. (2007). James and the giant peach. London: Puffin Books.

Duff, A., & Maley, A. (2007). Literature. Oxford: OUP.

Lazar, G. (1993). Literature and language teaching. Cambridge: CUP.

Mignani, A. (2003). Tales to talk about. Genoa: Black Cat Publishing.

 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders içeriğinin tartışılması
2. Hafta İngilizce öğretiminde şiirin kullanımı (çocuklara yönelik yönelik şiir seçimi)
3. Hafta İngilizce öğretiminde şiirin kullanımı (gençler ve yetişkinlere yönelik şiir seçimi)
4. Hafta Şiir ders planları ve aktivitelerinin sumumu / geribildirim
5. Hafta Şiir ders planları ve aktivitelerinin sumumu / geribildirim
6. Hafta Seçilen romanın tartışılması: temalar, karakterler, karşılaştırmalı analiz
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Seçilen romana uygun aktivite tasarlama: Mary Shelley'nin Frankenstein romanı
9. Hafta Seçilen romana uygun aktivite tasarlama: Mary Shelley'nin Frankenstein romanı
10. Hafta Frankenstein için tasarlanan seçilmiş aktivitelerin sunumu
11. Hafta Film teknikleri: kısa filmler ve seçilmiş sahneler üzerinden tekniklerin incelenmesi
12. Hafta Film teknikleri: kısa filmler ve seçilmiş sahneler üzerinden tekniklerin incelenmesi
13. Hafta Kısa film projesi: proje taslaklarının hazırlanması
14. Hafta Kısa film projesi: proje taslaklarının sunulması
15. Hafta Kısa film projesi: proje taslaklarının sunulması
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Projeler 1 50


ÖÇ-1Bu dersin sonunda öğrenciler şiir üzerine ders hazırlayabilmek için gereken becerileri geliştirmiş olur.
ÖÇ-2Bu dersin sonunda öğrenciler hazırlanan aktivite ve materyallerin amaca ve metne uygun olup olmadığını değerlendirme becerisine sahip olur.
ÖÇ-3Bu dersin sonunda öğrenciler edebi metinlerin eleştirel bir yaklaşımla okur.
ÖÇ-4Bu dersin sonunda öğrenciler edebi eserleri incelerken yorum ve düşüncelerini organize eder ve geliştirebilir.
Program Çıktıları
PÇ-1Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrar, benimser ve uygular.
PÇ-2Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alır.
PÇ-3Öğretim sürecinde kullandığı materyallerin kullanışlılığı, güncelliği, öğrencilerinin yaş ve dil düzeyine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilir.
PÇ-4Öğrencilerinin tümünün etkin katılımını sağlayacak ve başarılarını arttıracak ortamları oluşturabilir.
PÇ-5Öğrencilerinin tümünün öğretmenle ve birbirleriyle öğrenme amaçlı etkileşimlerini geliştiren okul içi ve dışı çoklu öğrenme (multimedia) ortamları düzenleyebilir.
PÇ-6Öğrencilerinin tümünün etkili dil öğrenme stratejilerini geliştirmelerine uygun eğitim ortamı düzenleyebilir.
PÇ-7Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilir.
PÇ-8Öğrencilerinin tümünün dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-9Öğrencilerinin tümünün okuma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-10Öğrencilerinin tümünün konuşma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-11Öğrencilerinin tümünün yazma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-12Öğrencilerinin kendi dil öğrenme süreçlerine ilişkin öz değerlendirme yapabilmelerini sağlayabilir.
PÇ-13Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilir/geliştirebilir.
PÇ-14Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleriyle tanır.
PÇ-15En az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-16Meslektaşları ve diğer okul paydaşları ile sağlıklı iletişim kurar.
PÇ-17Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır.
PÇ-18Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
PÇ-19Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanır.
PÇ-20Kazanımlara uygun olarak ölçme ve değerlendirme yöntemlerini seçip, uygular.
PÇ-21Çağdaş öğretim, strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
PÇ-22Sınıf dinamiklerini uygun öğrenme yaşantıları oluşturmak için kullanır.
PÇ-23Eğitimin diğer bilim dalları ile ilişkisinin farkında olarak eğitsel etkinlikleri planlama ve uygulama sürecinde sosyoloji, psikoloji ve felsefeden yararlanır.
PÇ-24Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirir.
PÇ-25Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilir.
PÇ-26Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilir.
PÇ-27Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirebilir.
PÇ-28Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirebilir.
PÇ-29Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilir.
PÇ-30Yazma sürecini etkili olarak kullanarak farklı türde metinler oluşturabilir.
PÇ-31İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olup, kullanabilir.
PÇ-32Dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlar ve çözümleyebilir.
PÇ-33Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlar ve çözümleyebilir.
PÇ-34Mesleki özgüven kazanır (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulur).
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29PÇ 30PÇ 31PÇ 32PÇ 33PÇ 34