Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT5001 5 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I 3/0/0 Z İngilizce 5
Dersin Amacı
Çocukların genel gelişim süreçlerini açıklayan öğrenme kuramlarını inceleyerek bu bilgileri çocuklara yabancı dil öğretiminde ve sınıf ortamında kullanmanın yollarını araştırmak; çocuklara uygulanabilecek genel yöntem ve teknikleri incelemek; çocuk ve yetişkinler arasındaki öğrenme farklılıklarını tespit etmek; çocuklara özel kullanılabilecek farklı aktivite ve materyal türlerini öğrenmek ve bunları uygun şekilde kullanabilmek; ders planı hazırlayabilmek ve çocuklara yönelik uygun değerlendirme materyalleri hazırlayabilmektir.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Temel Kaynaklar J. Moon (2000). Children Learning English. Heinemann.

Clark, J. (1990). Teaching children: Is it different. Jet, 6-8.

Halliwell, S. (1992). Teaching English in the primary classroom. Longman.

Scott, W. & Ytreberg (1990). Teaching English to children. Longman.

Diğer Kaynaklar Brumfit C, Moon J and Tongue R (Eds.) 1991. Teaching English to Children From Practice to Principle: London: HarperCollins Publishers.

Holt, J. 1984. How Children Learn. London: Penguin
Rixon,S. 2000. Young Learners of English, In Modern English Teacher. Vol. 9 No.4, Oct. 2000. Pp 5-10

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse Giriş ve ders tanıtımı
2. Hafta Dil gelişimini etkileyen teoriler; Çocuklar ve yetişkinlerin dil öğrenme açısından farklılıkları
3. Hafta Çocukların karakteristik özellikleri
4. Hafta Çocukların yabancı dil öğrenimine karşı tutumları
5. Hafta Karma sınıflara uygun dil öğretim stratejileri
6. Hafta Sınıf yönetimi teknikleri
7. Hafta Etkili öğretmen-öğrenci iletişimi ve sınıf dili
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Öğrencilerin dil öğrenmesini kolaylaştıracak destek teknikler
10. Hafta Aktivite oluşturma, adapte etme ve değerlendirme
11. Hafta Çocukları materyal üretimi ve kullanımına dâhil etmenin faydaları
12. Hafta Ders planı hazırlama
13. Hafta Tema/konu odaklı dil öğretimi ve faydaları
14. Hafta Çocuklara uygulanabilecek değerlendirme türleri
15. Hafta Genel Tekrar
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Final 1 50


ÖÇ-1Farklı yaş gruplarındaki çocukların bazı temel özelliklerini ayırt eder.
ÖÇ-2Çocuklar için uygun dil öğretme materyallerini belirleyip ve kullanır.
ÖÇ-3Çocukların dil öğrenme özelliklerini anlayıp tanımlar.
ÖÇ-4Çocuklar için uygun öğretme tekniklerini belirleyip kullanır.
ÖÇ-5Çocuklara dil öğretirken yabancı dili efektif bir şekilde planlayıp ve kullanır.
Program Çıktıları
PÇ-1Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrar, benimser ve uygular.
PÇ-2Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alır.
PÇ-3Öğretim sürecinde kullandığı materyallerin kullanışlılığı, güncelliği, öğrencilerinin yaş ve dil düzeyine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilir.
PÇ-4Öğrencilerinin tümünün etkin katılımını sağlayacak ve başarılarını arttıracak ortamları oluşturabilir.
PÇ-5Öğrencilerinin tümünün öğretmenle ve birbirleriyle öğrenme amaçlı etkileşimlerini geliştiren okul içi ve dışı çoklu öğrenme (multimedia) ortamları düzenleyebilir.
PÇ-6Öğrencilerinin tümünün etkili dil öğrenme stratejilerini geliştirmelerine uygun eğitim ortamı düzenleyebilir.
PÇ-7Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilir.
PÇ-8Öğrencilerinin tümünün dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-9Öğrencilerinin tümünün okuma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-10Öğrencilerinin tümünün konuşma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-11Öğrencilerinin tümünün yazma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-12Öğrencilerinin kendi dil öğrenme süreçlerine ilişkin öz değerlendirme yapabilmelerini sağlayabilir.
PÇ-13Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilir/geliştirebilir.
PÇ-14Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleriyle tanır.
PÇ-15En az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-16Meslektaşları ve diğer okul paydaşları ile sağlıklı iletişim kurar.
PÇ-17Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır.
PÇ-18Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
PÇ-19Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanır.
PÇ-20Kazanımlara uygun olarak ölçme ve değerlendirme yöntemlerini seçip, uygular.
PÇ-21Çağdaş öğretim, strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
PÇ-22Sınıf dinamiklerini uygun öğrenme yaşantıları oluşturmak için kullanır.
PÇ-23Eğitimin diğer bilim dalları ile ilişkisinin farkında olarak eğitsel etkinlikleri planlama ve uygulama sürecinde sosyoloji, psikoloji ve felsefeden yararlanır.
PÇ-24Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirir.
PÇ-25Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilir.
PÇ-26Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilir.
PÇ-27Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirebilir.
PÇ-28Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirebilir.
PÇ-29Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilir.
PÇ-30Yazma sürecini etkili olarak kullanarak farklı türde metinler oluşturabilir.
PÇ-31İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olup, kullanabilir.
PÇ-32Dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlar ve çözümleyebilir.
PÇ-33Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlar ve çözümleyebilir.
PÇ-34Mesleki özgüven kazanır (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulur).
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29PÇ 30PÇ 31PÇ 32PÇ 33PÇ 34