Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngiliz Edebiyatı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT4002 4 İngiliz Edebiyatı 2/0/0 Z İngilizce 4
Dersin Amacı
 Bu ders öğrencilere sinirdilbilim, ruhdilbilim, bilişsel dilbilim, bilişimsel dilbilim, toplumdilbilim, tarihsel dilbilim alanlarını tanıtmayı, öğrencileri bu alanlarla ilgili temel terim, kavram, analiz yöntemleri ve araştırmalar konusunda bilgilendirmeyi, dil ve dil kullanımına farklı bakış açıları oluşturmayı hedeflemektedir.


Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 11:00-14:00 T:3 L-01
Görüşme Saatleri ve Yeri Nilüfer Şener, Pazartesi, 15:00-17:00 Ataköy Yerleşkesi, 3D08
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Anlatım, tartışma, örnek verme ve sunum

Temel Kaynaklar  Fromkin, V., Rodman, R., & Hyams, N. M. (2009). An introduction to language. Cengage Learning.
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin konusu, hedefleriyle ilgili genel bilgilerin verilmesi.
2. Hafta Dil ve beyin ilişkisi, dil yetisinin nörolojik, biyolojik temelleri
3. Hafta Dil bozuklukları, dil yetisi ve diğer bilişsel sistemler
4. Hafta Dil ediniminin anahatları, çocuklarda sesbirim, biçimbirim edinimi, ses ve biçimbirim kurallarının edinimi
5. Hafta Çocuklarda sözdizim kurallarının, sözcük anlamlarının edinimi, anlam ve edimbilim kurallarının edinimi
6. Hafta Bilişsel dilbilime giriş, dil işlemlemesi
7. Hafta Bilişimsel dilbilim, bilgisayarların dil işlemlemesi, öğrenci sunumları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Toplum dilbilime giriş, dil ve toplum ilişkisi
10. Hafta Lehçe, aksan, karma ve kırma dillerin oluşumu, çok dillilik
11. Hafta Dil stilleri, kesitleri, dil ve cinsiyet, öğrenci sunumları
12. Hafta Tarihsel dilbilim, dil değişiminin anahatları
13. Hafta İngilizcenin tarih boyunca geçiridiği başlıca değişiklikler, Eski, Orta, Modern İngilizce
14. Hafta Dil aileleri, dil tipleri, öğrenci sunumları
15. Hafta Yazı sistemlerinin ortaya çıkışı, alfabeler
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Final 1 50


ÖÇ-1Dil gibi bir yapının nasıl öğrenildiğini, dil bilinci, insanın bilgisayarla ilişkisini, dilin toplumsal yanını, dilin değişimini ve yazı dilin oluşumu ve gelişimini değerlendirir.
ÖÇ-2Dil edinimi, bilişimsel dilbilim, toplum dilbilim ve dil etkileşimi ve değişimi alanlarına yönelik kuramları ve yaklaşımları tanımlar.
ÖÇ-3Dilbilimin esas kavramlarını, dil edinimi, dil sınıflandırılması ve toplum dilbilim alanlarına uygular.
ÖÇ-4Dilin kültür ve toplum üzerindeki etkisini tanımlar.
ÖÇ-5Dil ve toplum, dil değişimi ve dil aileleri, dil ve beyin, dil bilgisi ve dil işlemleme arasındaki ilişkileri tanımlar.
Program Çıktıları
PÇ-1Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrar, benimser ve uygular.
PÇ-2Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alır.
PÇ-3Öğretim sürecinde kullandığı materyallerin kullanışlılığı, güncelliği, öğrencilerinin yaş ve dil düzeyine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilir.
PÇ-4Öğrencilerinin tümünün etkin katılımını sağlayacak ve başarılarını arttıracak ortamları oluşturabilir.
PÇ-5Öğrencilerinin tümünün öğretmenle ve birbirleriyle öğrenme amaçlı etkileşimlerini geliştiren okul içi ve dışı çoklu öğrenme (multimedia) ortamları düzenleyebilir.
PÇ-6Öğrencilerinin tümünün etkili dil öğrenme stratejilerini geliştirmelerine uygun eğitim ortamı düzenleyebilir.
PÇ-7Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilir.
PÇ-8Öğrencilerinin tümünün dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-9Öğrencilerinin tümünün okuma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-10Öğrencilerinin tümünün konuşma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-11Öğrencilerinin tümünün yazma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-12Öğrencilerinin kendi dil öğrenme süreçlerine ilişkin öz değerlendirme yapabilmelerini sağlayabilir.
PÇ-13Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilir/geliştirebilir.
PÇ-14Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleriyle tanır.
PÇ-15En az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-16Meslektaşları ve diğer okul paydaşları ile sağlıklı iletişim kurar.
PÇ-17Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır.
PÇ-18Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
PÇ-19Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanır.
PÇ-20Kazanımlara uygun olarak ölçme ve değerlendirme yöntemlerini seçip, uygular.
PÇ-21Çağdaş öğretim, strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
PÇ-22Sınıf dinamiklerini uygun öğrenme yaşantıları oluşturmak için kullanır.
PÇ-23Eğitimin diğer bilim dalları ile ilişkisinin farkında olarak eğitsel etkinlikleri planlama ve uygulama sürecinde sosyoloji, psikoloji ve felsefeden yararlanır.
PÇ-24Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirir.
PÇ-25Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilir.
PÇ-26Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilir.
PÇ-27Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirebilir.
PÇ-28Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirebilir.
PÇ-29Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilir.
PÇ-30Yazma sürecini etkili olarak kullanarak farklı türde metinler oluşturabilir.
PÇ-31İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olup, kullanabilir.
PÇ-32Dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlar ve çözümleyebilir.
PÇ-33Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlar ve çözümleyebilir.
PÇ-34Mesleki özgüven kazanır (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulur).
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29PÇ 30PÇ 31PÇ 32PÇ 33PÇ 34