Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Eleştirel Okuma ve Yazma

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT3004 3 Eleştirel Okuma ve Yazma 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı

This course addresses key features in academic writing and reporting. The course is based on critical reading of different articles related to the field of Second Language Education (SLE) and integrating information from those sources by using paraphrasing and summarizing skills. While this course aims at improving students’ academic writing skills by reading and guided writing activities, it also sheds lighs on different grammatical structures, vocabulary, cohesive devices, linkers and various resources to produce a coherent text as a an end goal.   


Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Bilge Kalkavan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 09:00-10:50 Basın Ekspres Yerleşkesi A404 Perşembe 13.00-14.45 Basın Ekspres Yerleşkesi A304
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe 14.50 Basın Ekspres Yerleşkesi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma, bireysel ve grup çalışması

Temel Kaynaklar Boztaş, İ., Aksoy, Z. & Kocaman, A. (1994). İngilizce Çeviri Kılavuzu. Ankara, Hacettepe Taş.

 
Diğer Kaynaklar  

 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Yalın tümceler, iyelik yapıları Tartışma
2. Hafta Var/Yok, ad, zamir ve ad belirleyicileri Tartışma
3. Hafta Too/Enough, dönüşlü yapılar Tartışma
4. Hafta Belgisiz zamirler, karşılaştırma yapıları Tartışma
5. Hafta Koşut yapılar, kiplikler Tartışma
6. Hafta Zamanlar, edilgen yapılar Tartışma
7. Hafta Koşul anlatan yapılar, eylemlik yapıları Tartışma
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Ver -ing yapıları, -ing ve -ed sıfat görevli yapılar Tartışma
10. Hafta Ettirgen yapı, ad cümlecikleri Tartışma
11. Hafta Wish tümcecikleri, sıfat tümcecikleri Tartışma
12. Hafta Zarf tümcecikleri, cümle başında "it" kullanımı Tartışma
13. Hafta Tümce bağlaçları, özne ile ana eylemin ayrılması Tartışma
14. Hafta Devrik yapılar, dilek ve istek kipleri Tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 15
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 40


ÖÇ-1Öğrenci bu dersin sonunda, temel çeviri kuram ve kavramlarının bilir.
ÖÇ-2Çeviri yapabilmek için gerekli çözümlemeleri ayırt eder.
ÖÇ-3Çeviri sürecinde, kaynak metinleri anlamsal katmanlarına ayrıştırır.
ÖÇ-4İngilizce yazılı basın ürünleri inceleyebilir, çözümleyebilir ve Türkçe çevirilerini yapabilir.
ÖÇ-5Çeviri çalışmalarıyla edebiyat alanında üslubun, görsel ve işitsel özelliklerin metnin iletisindeki önemini kavrar ve hedef metne aktarır.
Program Çıktıları
PÇ-1Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrar, benimser ve uygular.
PÇ-2Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alır.
PÇ-3Öğretim sürecinde kullandığı materyallerin kullanışlılığı, güncelliği, öğrencilerinin yaş ve dil düzeyine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilir.
PÇ-4Öğrencilerinin tümünün etkin katılımını sağlayacak ve başarılarını arttıracak ortamları oluşturabilir.
PÇ-5Öğrencilerinin tümünün öğretmenle ve birbirleriyle öğrenme amaçlı etkileşimlerini geliştiren okul içi ve dışı çoklu öğrenme (multimedia) ortamları düzenleyebilir.
PÇ-6Öğrencilerinin tümünün etkili dil öğrenme stratejilerini geliştirmelerine uygun eğitim ortamı düzenleyebilir.
PÇ-7Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilir.
PÇ-8Öğrencilerinin tümünün dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-9Öğrencilerinin tümünün okuma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-10Öğrencilerinin tümünün konuşma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-11Öğrencilerinin tümünün yazma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-12Öğrencilerinin kendi dil öğrenme süreçlerine ilişkin öz değerlendirme yapabilmelerini sağlayabilir.
PÇ-13Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilir/geliştirebilir.
PÇ-14Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleriyle tanır.
PÇ-15En az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-16Meslektaşları ve diğer okul paydaşları ile sağlıklı iletişim kurar.
PÇ-17Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır.
PÇ-18Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
PÇ-19Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanır.
PÇ-20Kazanımlara uygun olarak ölçme ve değerlendirme yöntemlerini seçip, uygular.
PÇ-21Çağdaş öğretim, strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
PÇ-22Sınıf dinamiklerini uygun öğrenme yaşantıları oluşturmak için kullanır.
PÇ-23Eğitimin diğer bilim dalları ile ilişkisinin farkında olarak eğitsel etkinlikleri planlama ve uygulama sürecinde sosyoloji, psikoloji ve felsefeden yararlanır.
PÇ-24Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirir.
PÇ-25Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilir.
PÇ-26Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilir.
PÇ-27Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirebilir.
PÇ-28Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirebilir.
PÇ-29Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilir.
PÇ-30Yazma sürecini etkili olarak kullanarak farklı türde metinler oluşturabilir.
PÇ-31İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olup, kullanabilir.
PÇ-32Dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlar ve çözümleyebilir.
PÇ-33Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlar ve çözümleyebilir.
PÇ-34Mesleki özgüven kazanır (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulur).
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29PÇ 30PÇ 31PÇ 32PÇ 33PÇ 34