Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT3001 3 İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları I 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, yabancı dil öğretimi alanındaki güncel yaklaşımları ve yöntemleri, dayandıkları temel ilkeler ışığında irdeleyerek, öğretmen adaylarının bu yaklaşımlar ve yöntemleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmelerine yardımcı olmaktır.


Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Cem Özışık
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 11:00-12:50 Basın Ekspres Yerleşkesi A402 (B Grubu), Çarşamba 15:00-16:50 Ataköy Yerleşkesi 4B03/05 (A Grubu)
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba 13:00-14:00 Basın Ekspres Yerleşkesi B9/05
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, sunum.

Temel Kaynaklar Larsen-Freeman, D. & Anderson, M. (2011). Techniques and principles in language teaching. Oxford, Oxford University Press.

 

Diğer Kaynaklar  

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amaçlarının ve içeriğinin tanıtılması Yabancı dil öğrenimi ve öğretimi alanındaki temel terimler ve kısaltmalar
2. Hafta Yabancı dil öğretimi ve öğrenimi süreçlerini etkileyen faktörler
3. Hafta Öğretim yaklaşımı, yöntemi, öğretim tekniği kavramları
4. Hafta Yabancı dil öğretimi yaklaşımlarına ve yöntemlerine tarihsel bir bakış
5. Hafta Gramer-çeviri Yöntemi
6. Hafta Dolaysız Yöntem
7. Hafta Genel tekrar
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İşitsel-dilsel Yöntem
10. Hafta Sessiz Yol Yöntemi
11. Hafta Esinlemeli Yöntem
12. Hafta Danışmanlı Dil Öğrenim Yöntemi
13. Hafta Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi
14. Hafta İletişimsel Yöntem
15. Hafta Genel tekrar
16. Hafta Final sınav haftası
17. Hafta Final sınav haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 15
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 40


ÖÇ-1‘Yaklaşım’, ‘yöntem’, ‘öğretim tekniği’, ‘öğretim materyali’ gibi kavramları birbirinden ayırabilme
ÖÇ-2Yabancı dil öğretiminde öğretim-öğrenim süreçlerini etkileyen faktörlerin neler olduğunu söyleyebilme
ÖÇ-3Yabancı dil öğretimi alanındaki yaklaşımları/yöntemleri birbiriyle karşılaştırabilme
ÖÇ-4Yabancı dil öğretiminde, öğrenci yanlışlarının düzeltilmesi, gramer öğretimi, yabancı dil sınıflarında anadilin kullanımı, olumlu bir sınıf atmosferi yaratma, öğrenci özerkliğini geliştirme konularıyla ilgili fikirlerini tartışabilme
ÖÇ-5Yabancı dil öğretimi yaklaşımlarının/ yöntemlerinin önerdiği etkinlik ve materyal türlerinin hangi amaçlarla kullanıldıklarını söyleyebilme
Program Çıktıları
PÇ-1Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrar, benimser ve uygular.
PÇ-2Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alır.
PÇ-3Öğretim sürecinde kullandığı materyallerin kullanışlılığı, güncelliği, öğrencilerinin yaş ve dil düzeyine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilir.
PÇ-4Öğrencilerinin tümünün etkin katılımını sağlayacak ve başarılarını arttıracak ortamları oluşturabilir.
PÇ-5Öğrencilerinin tümünün öğretmenle ve birbirleriyle öğrenme amaçlı etkileşimlerini geliştiren okul içi ve dışı çoklu öğrenme (multimedia) ortamları düzenleyebilir.
PÇ-6Öğrencilerinin tümünün etkili dil öğrenme stratejilerini geliştirmelerine uygun eğitim ortamı düzenleyebilir.
PÇ-7Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilir.
PÇ-8Öğrencilerinin tümünün dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-9Öğrencilerinin tümünün okuma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-10Öğrencilerinin tümünün konuşma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-11Öğrencilerinin tümünün yazma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-12Öğrencilerinin kendi dil öğrenme süreçlerine ilişkin öz değerlendirme yapabilmelerini sağlayabilir.
PÇ-13Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilir/geliştirebilir.
PÇ-14Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleriyle tanır.
PÇ-15En az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-16Meslektaşları ve diğer okul paydaşları ile sağlıklı iletişim kurar.
PÇ-17Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır.
PÇ-18Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
PÇ-19Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanır.
PÇ-20Kazanımlara uygun olarak ölçme ve değerlendirme yöntemlerini seçip, uygular.
PÇ-21Çağdaş öğretim, strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
PÇ-22Sınıf dinamiklerini uygun öğrenme yaşantıları oluşturmak için kullanır.
PÇ-23Eğitimin diğer bilim dalları ile ilişkisinin farkında olarak eğitsel etkinlikleri planlama ve uygulama sürecinde sosyoloji, psikoloji ve felsefeden yararlanır.
PÇ-24Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirir.
PÇ-25Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilir.
PÇ-26Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilir.
PÇ-27Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirebilir.
PÇ-28Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirebilir.
PÇ-29Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilir.
PÇ-30Yazma sürecini etkili olarak kullanarak farklı türde metinler oluşturabilir.
PÇ-31İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olup, kullanabilir.
PÇ-32Dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlar ve çözümleyebilir.
PÇ-33Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlar ve çözümleyebilir.
PÇ-34Mesleki özgüven kazanır (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulur).
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29PÇ 30PÇ 31PÇ 32PÇ 33PÇ 34