Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sözlü İletişim Becerileri 2

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT2004 2 Sözlü İletişim Becerileri 2 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Bu ders, 1.yarıyılda verilen Sözlü İletişim Becerileri 1 dersinin devamıdır. Dersin amacı, öğrencilerin etkili iletişim becerilerini geliştirerek grup karşısında konuşabilme yetisine ulaşmalarını sağlamaktır. Ders, öğrencilerin görsel-işitsel becerilerini geliştirerek konuşma hazırlama ve sunma konularına ağırlık vermektedir. Öğrencilerden, değişik konularda sözlü sunumlar yapmaları beklenmektedir. Öğrencilerin sunum yapma tekniklerini öğrenebilmeleri için, uygun olan başarılı sunumlar model olarak incelenecektir. Ders, aynı zamanda, öğrencilerin iş hayatında önemli olan mülakat, sosyalleşme, toplantı yapma, vb. konulardaki sözlü iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.


Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Hasan Hüseyin Zeyrek
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı- 09:00-11:00/11:00-13:00 (A&B grupları) Basın Ekspres B-302/A-303
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi günleri 09:00-17:00 arası Şirinevler YDB-709
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Öğrenci odaklı, eklektik, iletişimsel, görev ve proje odaklı.

Temel Kaynaklar

www.englishclub.com; www.englishdaily626.com; www.esl-lab.com; www.listenaminute.com; www.voalearningenglish.com; www.esldiscussions.com; www.eslflow.com; www.britishcouncil.org/learningenglish; www.esltalkingpoints.com; www.A-Z quotes.com

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Bazı özlü sözlerin yorumlanması ve verilen mesajla ilgili olarak grup tartışmaları yapılması. Sözlü anlatım ve tartışma
2. Hafta Değişik başlıklar altında grup ve tüm sınıf tartışmaları. Sözlü anlatım ve tartışma
3. Hafta Değişik başlıklar altında grup ve tüm sınıf tartışmaları. Sözlü anlatım ve tartışma
4. Hafta Sözcük çalışmaları. Özellikle deyimler üzerinde çalış- malar. Sözlü anlatım ve tartışma
5. Hafta İlham verici atasözlerinin ve özlü sözlerin yorumlan- ması ve tartışılması. Sözlü anlatım ve tartışma
6. Hafta Muhtelif konu başlıkları üzerinde ikili soru-cevap ve tar- tışma. Sözlü anlatım ve tartışma
7. Hafta Muhtelif konu başlıkları üzerinde ikili soru-cevap ve tar- tışma. Sözlü anlatım ve tartışma
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bilimsel makaleler okuyup, ilgili konuyu yorumlama ve tartışma. Okuma ve tartışma
10. Hafta Akademik konuşmaları izleme/dinleme. TED konuşma- larını dinleme ve yorumlama. Dinleme ve yorumlama
11. Hafta Mülakat, sosyalleşme, telefonda konuşma gibi günlük ve mesleki diyaloglar üzerinde çalışma. Sözlü anlatım
12. Hafta Bireysel öğrenci sunumları. Sunum
13. Hafta Bireysel öğrenci sunumları. Sunum
14. Hafta Tekrarlar ve özetlemeler. Sözlü anlatım ve tartışma
15. Hafta
16. Hafta Yarıyıl Sonu Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Sunumlar 1 20
Final 1 40


ÖÇ-1İngilizce sözlü iletişim özelliklerinin bazılarını daha ileri düzeyde kendi konuşmasında uygular.
ÖÇ-2İngilizce sözlü iletişimi doğal ve akıcı kılmak için daha çeşitli kalıplaşmış ifadeleri daha sık kullanır.
ÖÇ-3Tartışma, rol oynama, bireysel ve grup sunumları ve doğaçlama gibi iletişim ortamlarında daha etkili bir şekilde İngilizce sözlü iletişim kurar.
ÖÇ-4İngilizce sözlü iletişim kurarken konuşmanın amacı, gerçekleştiği yer, konuşmacılar arasındaki ilişkiye dikkat ederek uygun ifadeler ve stratejiler kullanır.
ÖÇ-5Hedef dilde mümkün olduğunca doğru ve akıcı olarak konuşma denemeleri yaparlar.
Program Çıktıları
PÇ-1Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrar, benimser ve uygular.
PÇ-2Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alır.
PÇ-3Öğretim sürecinde kullandığı materyallerin kullanışlılığı, güncelliği, öğrencilerinin yaş ve dil düzeyine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilir.
PÇ-4Öğrencilerinin tümünün etkin katılımını sağlayacak ve başarılarını arttıracak ortamları oluşturabilir.
PÇ-5Öğrencilerinin tümünün öğretmenle ve birbirleriyle öğrenme amaçlı etkileşimlerini geliştiren okul içi ve dışı çoklu öğrenme (multimedia) ortamları düzenleyebilir.
PÇ-6Öğrencilerinin tümünün etkili dil öğrenme stratejilerini geliştirmelerine uygun eğitim ortamı düzenleyebilir.
PÇ-7Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilir.
PÇ-8Öğrencilerinin tümünün dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-9Öğrencilerinin tümünün okuma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-10Öğrencilerinin tümünün konuşma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-11Öğrencilerinin tümünün yazma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-12Öğrencilerinin kendi dil öğrenme süreçlerine ilişkin öz değerlendirme yapabilmelerini sağlayabilir.
PÇ-13Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilir/geliştirebilir.
PÇ-14Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleriyle tanır.
PÇ-15En az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-16Meslektaşları ve diğer okul paydaşları ile sağlıklı iletişim kurar.
PÇ-17Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır.
PÇ-18Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
PÇ-19Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanır.
PÇ-20Kazanımlara uygun olarak ölçme ve değerlendirme yöntemlerini seçip, uygular.
PÇ-21Çağdaş öğretim, strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
PÇ-22Sınıf dinamiklerini uygun öğrenme yaşantıları oluşturmak için kullanır.
PÇ-23Eğitimin diğer bilim dalları ile ilişkisinin farkında olarak eğitsel etkinlikleri planlama ve uygulama sürecinde sosyoloji, psikoloji ve felsefeden yararlanır.
PÇ-24Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirir.
PÇ-25Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilir.
PÇ-26Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilir.
PÇ-27Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirebilir.
PÇ-28Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirebilir.
PÇ-29Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilir.
PÇ-30Yazma sürecini etkili olarak kullanarak farklı türde metinler oluşturabilir.
PÇ-31İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olup, kullanabilir.
PÇ-32Dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlar ve çözümleyebilir.
PÇ-33Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlar ve çözümleyebilir.
PÇ-34Mesleki özgüven kazanır (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulur).
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29PÇ 30PÇ 31PÇ 32PÇ 33PÇ 34