Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Yazma Becerileri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT1002 1 Yazma Becerileri 2/0/0 Z İngilizce 2
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğrencilerin akademik tartışmaları hem bir sorgulama hem de bir görüşü savunma aracı olarak görmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, farklı konular ile ilgili deneyimsel bir odak geliştirecekler ve bunu da eleştirel bir bakış açısı kazanarak ve akademik tartışma yollarını kullanarak yapacaklardır. Buna ek olarak, kendi görüşlerini de savunup destekleyeceklerdir. Bu ders, öğrencilere akademik ve profesyonel iletişimin temellerini aktarmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler, iletişim teorilerini ve en iyi uygulamaları akademik ve profesyonel iletişim ihtiyaçları bakımından kullanabileceklerdir.

Buna ek olarak, ders aşağıda sıralanan hedeflere ulaşmayı amaçlar:

Öğrencilerin okuma becerilerini güçlendirmek

Öğrencilerin farklı fikirlere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmasını sağlamak

Öğrencilerin, eğitim-öğretim hayatları boyunca kullanacakları yazma becerilerini kazandırmak

Öğrencilerin, okur-yazar olarak farkındalıklarını arttırmak, kişiler arası iletişimde yapısal ve işlevsel olarak etkin birer iletişimci olmalarını sağlamak

Öğrencilerin, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek

Öğrencilerin kendi iletişim tarzlarını geliştirmelerini sağlamak

Bu dersin sonunda; öğrenciler, okudukları metinlerde bilmedikleri kelimeleri tahmin edebilecekler, doğru ve uygun dil yapıları, kelime bilgisi ve söylem belirleyicilerini kullanabilecekler, akademik metinleri analiz edip akademik kelime bilgisi ile ilgili yetkinleşeceklerdir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Derya Biderci Dinç
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri A Şubesi, Pazartesi günü, 09:00-10:45 BK A-201 B Şubesi, Pazartesi günü, 11:00-12:45 BK A-201
Görüşme Saatleri ve Yeri BK B-Blok 10/6 Salı,14:00-15:00 d.dinc@iku.edu.tr
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü Anlatım
Temel Kaynaklar
 

 
Razı, Salim. Advanced Reading and Writing Skills In ELT: APA Style Handbook

      Academic Writing A Handbook for International Students by Stephen Bailey
      Writing Research Papers: From Essay to Research Paper (Macmillan Writing) by Dorothy Zemach

 

Diğer Kaynaklar Ek kaynaklar

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amacının, içeriğinin ve öğrencilerden beklentilerin açıklanması; dersin değerlendirme şekli ile bilgi verilmesi; dersin nasıl işleneceği ve kullanılacak malzemelerle ilgili bilgi verilmesi Sözlü anlatım
2. Hafta Yazma stratejileri ile ilgili genel bilgi verme Sözlü anlatım
3. Hafta Yazma stratejileri ile ilgili genel bilgi verme Sözlü anlatım
4. Hafta Seçilmiş okuma parçaları: Fikir paragrafının anlatımı ve sınıf içi paragraf yazımı Sözlü anlatım, sınıf içi yazma
5. Hafta Seçilmiş okuma parçaları: Özetleme Sözlü anlatım, sınıf içi yazma
6. Hafta Seçilmiş okuma parçaları ve grup çalışmaları Sözlü anlatım, soru cevap
7. Hafta Seçilmiş okuma parçaları: Sınıf içi fikir paragrafı yazımı, Özetleme Sözlü anlatım, soru cevap,sınıf içi yazma
8. Hafta Çözümsel paragraf organizasyonu ile ilgili bilgi verilmesi: konu cümlesi, destekleyici cümleler, sonuç cümlesi yazımı, paragrafta bütünlük ve tutarlık sağlayan yöntemlerin açıklanması Ara sınav Sınav
9. Hafta Akademik metin okuma ve anlama Sözlü anlatım
10. Hafta Akademik metin özetleme, açımlama, akademik metin taslağı hazırlama. Sözlü anlatım, sınıf içi yazma
11. Hafta Akademik metin özetleme, açımlama, akademik metin taslağı hazırlama. Sözlü anlatım, sınıf içi yazma
12. Hafta Akademik metini anlamı bozmadan kendi kelimelerimizi kullanarak tekrar yazma Sınıf içi yazma
13. Hafta Akademik metinle ilgili Fikir paragrafı yazımı Sınıf içi yazma
14. Hafta Genel tekrar Soru cevap
15. Hafta Final sınavı Sınav
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 1 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 20
Final 1 40


ÖÇ-1Bu dersin sonunda öğrenciler İngilizce akademik yazın alanındaki belli başlı kavramları tanımlayabileceklerdir.
ÖÇ-2Bu dersin sonunda öğrenciler çeşitli türlerde yazılan paragrafların metin analizini yaparak, metnin organizasyonu, bütünlüğü ve içeriği hakkında değerlendirme yapabileceklerdir.
ÖÇ-3Bu dersin sonunda öğrenciler verilen konulara göre İngilizce akademik yazın kullarına uygun olarak çeşitli türlerde paragraf yazabileceklerdir.
ÖÇ-4Bu dersin sonunda öğrenciler farklı okuma stratejilerini ve becerilerini kullanabileceklerdir.
ÖÇ-5Bu dersin sonunda öğrenciler eleştirel düşünebilme konusunda farkındalık kazanacaklardır.
ÖÇ-6Bu dersin sonunda öğrenciler paragraf organizayonunu tanımlayabileceklerdir.
Program Çıktıları
PÇ-1Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrar, benimser ve uygular.
PÇ-2Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alır.
PÇ-3Öğretim sürecinde kullandığı materyallerin kullanışlılığı, güncelliği, öğrencilerinin yaş ve dil düzeyine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilir.
PÇ-4Öğrencilerinin tümünün etkin katılımını sağlayacak ve başarılarını arttıracak ortamları oluşturabilir.
PÇ-5Öğrencilerinin tümünün öğretmenle ve birbirleriyle öğrenme amaçlı etkileşimlerini geliştiren okul içi ve dışı çoklu öğrenme (multimedia) ortamları düzenleyebilir.
PÇ-6Öğrencilerinin tümünün etkili dil öğrenme stratejilerini geliştirmelerine uygun eğitim ortamı düzenleyebilir.
PÇ-7Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilir.
PÇ-8Öğrencilerinin tümünün dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-9Öğrencilerinin tümünün okuma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-10Öğrencilerinin tümünün konuşma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-11Öğrencilerinin tümünün yazma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-12Öğrencilerinin kendi dil öğrenme süreçlerine ilişkin öz değerlendirme yapabilmelerini sağlayabilir.
PÇ-13Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilir/geliştirebilir.
PÇ-14Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleriyle tanır.
PÇ-15En az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-16Meslektaşları ve diğer okul paydaşları ile sağlıklı iletişim kurar.
PÇ-17Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır.
PÇ-18Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
PÇ-19Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanır.
PÇ-20Kazanımlara uygun olarak ölçme ve değerlendirme yöntemlerini seçip, uygular.
PÇ-21Çağdaş öğretim, strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
PÇ-22Sınıf dinamiklerini uygun öğrenme yaşantıları oluşturmak için kullanır.
PÇ-23Eğitimin diğer bilim dalları ile ilişkisinin farkında olarak eğitsel etkinlikleri planlama ve uygulama sürecinde sosyoloji, psikoloji ve felsefeden yararlanır.
PÇ-24Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirir.
PÇ-25Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilir.
PÇ-26Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilir.
PÇ-27Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirebilir.
PÇ-28Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirebilir.
PÇ-29Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilir.
PÇ-30Yazma sürecini etkili olarak kullanarak farklı türde metinler oluşturabilir.
PÇ-31İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olup, kullanabilir.
PÇ-32Dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlar ve çözümleyebilir.
PÇ-33Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlar ve çözümleyebilir.
PÇ-34Mesleki özgüven kazanır (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulur).
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29PÇ 30PÇ 31PÇ 32PÇ 33PÇ 34