Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Okuma Becerileri 1

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT1001 1 Okuma Becerileri 1 2/0/0 Z İngilizce 2
Dersin Amacı

Ga  Gazete, dergi, inceleme ve akademik  yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılması.


Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Hasan Hüseyin Zeyrek
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe günleri 09:15-10:45 arasında BK A-401 ve 11:00-12:45 arasında BK A-601 nolu dersliklerde iki ayrı grupla
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi ve Cuma günleri 10:00-17:00 arası, Şirinevler Yerleşkesi Yabancı Diller Bölümü 709 nolu ofis
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Yüz yüze
Temel Kaynaklar Smith, C Lorraine (2014) Longman Academic Reading Skills 5: Reading Skills for College, Pearson Education, NYDiğer Kaynaklar  Internet tabanlı muhtelif makaleler.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amaçlarının, içeriğinin ve öğrencilerden beklentilerin anlatılması. Yüzyüze, bilgisayar destekli ve interaktif.
2. Hafta Metnin ön incelemesini yaparak ve önceden edinilmiş bilgileri kullanarak içerik konusunda tahminde bulunmak; bağlamdan hareketle yeni kelimelerinn anlamlarını tahmin edebilmek; sözlük kullanımında birden fazla anlamı olan sözcükler üzerinde çalışmak.
3. Hafta Anlamayı geliştirmede görsel öğelerden yararlanma; okuduğunu anlama konusunda metin yorumlama; referansları anlama.
4. Hafta Zihinde kavram oluşturma ve metni anlamayı sağlamak için ipuçlarını kullanmak; yazarın bakış açısını anlamak; eş anlamlı sözcüklerin, deyimlerin ve metin tabanlı sözcüklerin anlamlarını anlama.
5. Hafta Okuduğunu anlamayı geliştirmek için metin kutusu kullanmak. Anafikir cümlelerini okuyarak paragrafların anafikirlerini anlamak.Önemli kavramları ve terimleri anlamak için görselleri kullanmak;eş anlamlı kelimeleri, kelime köklerini, kelime türevlerini ve kalıp terimleri öğrenmek.
6. Hafta Grafik analizi yapmak. Metnin ilk paragrafından hareketle içerik tahmini yapmak; sözlükten anlamlara bakmayı öğrenmek. Zaman zarfı cümleciklerinden hareketle zaman ilişkilerini anlamak.
7. Hafta Tonlamayı ve bakış açısını anlamak; çıkarımda bulunmak. Paragrafın son cümlesinden hareketle metnin içeriğini anlamaya çalışmak.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Çıkarımda bulunmayı öğrenmek;deyimsel fiilleri öğrenmek. Olaylar silsilesini oluşturmak.
10. Hafta Cümleler arasındaki ilişkileri anlamak ve çıkarımlarda bulunmak.Özetleme yapmayı öğrenmek.
11. Hafta Soruları tahmin ederek sınavlara hazırlanma becerisi kazanmak.İleri düzeyde kelimeleri öğrenmek ve kullanmak.
12. Hafta Ana fikir için okumayı öğrenmek. Zaman ilişkilerini öğrenmek; sözcükleri sınıflandırmak.
13. Hafta Okumanın önemine dair makaleler okumak.
14. Hafta Özet ve tekrar.
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-1Öğrenciler İngiliz dilindeki zamanları tanır ve algılama ve üretim süreçlerinde birbirlerinden ayırır.
ÖÇ-2Öğrenciler İngiliz dilindeki zorunluluk ve kesinlik bildiren kipleri tanır ve algılama ve üretim süreçlerinde birbirlerinden ayırır.
ÖÇ-3Öğrenciler kategorileriyle birlikte sayılamayan isimleri tanımlar, onları miktarlandırılabilir kılan sözcük öbeklerini gereken şekilde oluşturur ve sayılamayan isimlerin sayılabilir bir görüntü ve işlevde kullanıldıkları durumları tanır.
ÖÇ-4Öğrenciler belirteçleri birbirleri arasındaki kullanım farklarıyla birlikte tanır ve belirli bir cinsi tüm üyeleriyle beraber tanımlar şekilde, sayılabilen isimleri değişik biçimlerde kullanır.
ÖÇ-5Öğrenciler bir ismi niteleme yollarını tanır, ve elde birden çok belirleyici ve niteleyici olduğunda, bunları belli bir sıralandırma çerçevesinde kullanır.
ÖÇ-6Öğrenciler belirleyici ve belirleyici olmayan sıfat tümceciklerini tanımlar ve gerekli ilgi zamirleri, noktalama, ön ek ve miktar belirteci kullanımlarıyla beraber birbirlerinden ayırır. Sıfat tümceciklerini değişik biçimlerde ilgi belirten sözcük öbeklerine indirgerler.
Program Çıktıları
PÇ-1Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrar, benimser ve uygular.
PÇ-2Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alır.
PÇ-3Öğretim sürecinde kullandığı materyallerin kullanışlılığı, güncelliği, öğrencilerinin yaş ve dil düzeyine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilir.
PÇ-4Öğrencilerinin tümünün etkin katılımını sağlayacak ve başarılarını arttıracak ortamları oluşturabilir.
PÇ-5Öğrencilerinin tümünün öğretmenle ve birbirleriyle öğrenme amaçlı etkileşimlerini geliştiren okul içi ve dışı çoklu öğrenme (multimedia) ortamları düzenleyebilir.
PÇ-6Öğrencilerinin tümünün etkili dil öğrenme stratejilerini geliştirmelerine uygun eğitim ortamı düzenleyebilir.
PÇ-7Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilir.
PÇ-8Öğrencilerinin tümünün dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-9Öğrencilerinin tümünün okuma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-10Öğrencilerinin tümünün konuşma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-11Öğrencilerinin tümünün yazma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
PÇ-12Öğrencilerinin kendi dil öğrenme süreçlerine ilişkin öz değerlendirme yapabilmelerini sağlayabilir.
PÇ-13Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilir/geliştirebilir.
PÇ-14Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleriyle tanır.
PÇ-15En az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-16Meslektaşları ve diğer okul paydaşları ile sağlıklı iletişim kurar.
PÇ-17Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır.
PÇ-18Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.
PÇ-19Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanır.
PÇ-20Kazanımlara uygun olarak ölçme ve değerlendirme yöntemlerini seçip, uygular.
PÇ-21Çağdaş öğretim, strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
PÇ-22Sınıf dinamiklerini uygun öğrenme yaşantıları oluşturmak için kullanır.
PÇ-23Eğitimin diğer bilim dalları ile ilişkisinin farkında olarak eğitsel etkinlikleri planlama ve uygulama sürecinde sosyoloji, psikoloji ve felsefeden yararlanır.
PÇ-24Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirir.
PÇ-25Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilir.
PÇ-26Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilir.
PÇ-27Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirebilir.
PÇ-28Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirebilir.
PÇ-29Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilir.
PÇ-30Yazma sürecini etkili olarak kullanarak farklı türde metinler oluşturabilir.
PÇ-31İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olup, kullanabilir.
PÇ-32Dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlar ve çözümleyebilir.
PÇ-33Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlar ve çözümleyebilir.
PÇ-34Mesleki özgüven kazanır (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulur).
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29PÇ 30PÇ 31PÇ 32PÇ 33PÇ 34
ÖÇ 1                                  
ÖÇ 2                                  
ÖÇ 3                                  
ÖÇ 4                                  
ÖÇ 5                                  
ÖÇ 6