Undergraduate
Faculty of Engineering and Architecture
Architecture
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Turkish II

Course CodeSemester Course Name LE/RC/LA Course Type Language of Instruction ECTS
TR2001 2 Turkish II 2/0/0 CC Turkish 2
Course Goals    The way of expressing the grammar of the Turkish language, the way to speak and speak effectively in a language is to bring the important texts of Turkish literature to our students by taking advantage of the possibilities of technology.
Prerequisite(s) yok
Corequisite(s) yok
Special Requisite(s) yok
Instructor(s) Assist. Prof. Dr. Gizem Akyol, Lecturer Yakup Türkdil
Course Assistant(s) -
Schedule Lessons are done distance learning-form.
Office Hour(s) Students can make an appointment on Cats to meet lecturer.
Teaching Methods and Techniques  Narration, presentation, question and answer
Principle Sources AKSAN, Doğan (1977-1986). Her Yönüyle Dil. 1, 2, 3, Ankara: TDK Yayınları. AKSAN, Doğan (1987). Türkçenin Gücü. T. İş Bankası Kültür Yayınları. AKSAN, Doğan (1998). Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi. AKSOY, Ömer Asım (1990). Dil Yanlışları. Ankara: Emel Matbaacılık. AKSOY, Ömer Asım (1995).Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1,Atasözleri Sözlüğü. İstanbul:İnkilap Kitabevi. AKSOY, Ömer Asım (1995).Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 2, Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkilap Kitabevi. Banguoğlu, Tahsin (2000). Türkçenin Grameri.(5.Baskı) . Ankara: TDK Yayınları. Bayrav, Süheyla- Yerguz, İsmail (2002). Okuma- Anlama- Yorumlama. İstanbul: Multılıngual Yayınları. CAN, Kaya (1999). Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri. Ankara. CAN, Kaya (1999-2001). Yazım Kuralları, Noktalama İmleri, Kısaltmalar. Ankara. CAN, Kaya (1999-2001). Üniversite ve Yüksekokullar İçin Türk Dili. İstanbul: Kıral Matbaası. CAN, Kaya (2001). Yabancılar İçin Türkçe-İngilizce Açıklamalı Türkçe Dersleri. Ankara: 0DTÜ Yayınları. Çotuksöken, Yusuf(1992). Türkçe Anlamdaşlar ve Karşıtanlamlılar Sözlüğü. İstanbul: Özgül Yayınları. ÇOTUKSÖKEN,Yusuf(2001). Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili I, II. İstanbul: Papatya Yayıncılık. DEMİR, Nurettin; EMİNE, Yılmaz (2009). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ERGİN, Muharrem (1993). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Basım Yayın Dağıtım. Göktürk, Akşit (2001): Okuma Uğraşı. İstanbul: YKY. GÜLSEREN, Cemil (2011). El İyisi, İstanbul: Kesit Yayınları Günay, Doğan (2001) : Metin Bilgisi. (Genişletilmiş 2. baskı) İstanbul: Multılıngual. Günay, Doğan (2002) : Dil ve İletişim. İstanbul: Multılıngual. HANÇERLİOĞLU, Orhan (1995). Türk Dili Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi. HATİBOĞLU, Vecihe (1972). Türkçenin Sözdizimi. Ankara: TDK Yayınları. HATİBOĞLU, Vecihe (1974). Türkçenin Ekleri. Ankara: TDK Yayınları. HATİBOĞLU, Vecihe (1978). Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları. KARASAR, Niyazi (1995). Araştırmalarda Rapor Hazırlama Yöntemi. Ankara. KARPAT, Kemal (1962). Türk Edebiyatında Sosyal Konular. İstanbul:Varlık Yayınları. KIRAN, ZEYNEL(1986). Dilbilim Akımları. Ankara: Yabancı Diller Kitap ve Yayın Merkezi. KOCAKAPLAN, İsa; ERTEM, Rekin (2011). Ünivesitelerde Türk Dili ve Kompozisyon, İstanbul: Kesit Yayınları.   KORKMAZ, Zeynep (2003): Türkiye Türkçesi Grameri ( Şekil Bilgisi). Ankara: TDK  Yayınları. KÖKSAL, Aydın (2000). Yabancı Dille Öğretim,Türkiye'nin Büyük Yanılgısı. Ankara: Öğretmen Dünyası Yay. LEVENT, Agah Sırrı (1973). Dil Üstüne. Ankara: TDK Yayınları. MARTINET, Andre (1998). İşlevsel Genel Dilbilim. Ankara:Birey ve Toplum Yayınları. Çev: Berke Vardar. MORAN, Berna (1983). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I. İstanbul: İletişim Yayınları. MORAN, Berna (1990). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış II. İstanbul: İletişim Yayınları. MORAN, Berna (1994). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış III. İstanbul: İletişim Yayınları. NECATİGİL, Behçet (1992). Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü. İstanbul: Varlık Yayınları. NECATİGİL, Behçet (1999). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İst:Varlık Yayınları. ÖZDEMİR, EMİN (1992). Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi. ÖZDEMİR, Emin (1994). Yazınsal Türler. Ümit Yayıncılık. ÖZDEMİR, Emin (1996). Anlatım Sanatı. İstanbul:Remzi Kitabevi. ÖZDEMİR, Emin (1997). Eleştirel Okuma. Ümit Yayıncılık. Özdemir, Emin ve Binyazar, Adnan (1998) . Yazma Öğretimi  Yazma Sanatı. İstanbul: Papirüs. Özdemir, Emin (2002): Yazınsal Türler. İstanbul: Bilgi. ÖZÖN, Nejat (1994). Büyük Dil Kılavuzu.  Arkın Kitabevi, İst. Özünlü, Ünsal (2001): Edebiyatta Dil Kullanımları, İstanbul: Multılıngual PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali (1994). Arkadaş Türkçe Sözlük. Ankara: Arkadaş Yayınevi. PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali (1994). Öz Türkçe Sözlük, Ankara: Arkadaş Yayınları. TÜRKÇE SÖZLÜK (2011). Ankara: TDK Yayınları.
Other Sources
Course Schedules
Week Contents Learning Methods
1. Week Word structure (Morphology) a. Roots and suffixs in Turkish b. Derivational suffixs Narration, presentation, question and answer
2. Week Inflections a. Noun inflections b. Verb inflections Narration, presentation, question and answer
3. Week Expression disorders I Narration, presentation, question and answer
4. Week Expression disorders II Narration, presentation, question and answer
5. Week Expression disorders III Narration, presentation, question and answer
6. Week Word types in Turkish a. Noun b. Adjective c. Adverb ç. Pronoun Narration, presentation, question and answer
7. Week d. Verb e. Prepositions Narration, presentation, question and answer
8. Week MID-TERM EXAM
9. Week Parol Composition a. Preparation before speaking b. Speaking mistakes Narration, presentation, question and answer
10. Week Speaking Types a. Unprepared speaking b. Prepared Speaking • Conference • Symposium • Panel • Discussion Narration, presentation, question and answer
11. Week Semantic a. Real meaning b. Metaphor c. Synonym ç. Antiphrasis d. Concrete meaning e. Abstract meaning Narration, presentation, question and answer
12. Week f. Homonym words g. Dilemma ğ. Expressions h. Adages Narration, presentation, question and answer
13. Week Syntax a. Sentence elements Narration, presentation, question and answer
14. Week b. Sentence Types Narration, presentation, question and answer
15. Week FINAL EXAM
16. Week FINAL EXAM
17. Week FINAL EXAM
Assessments
Evaluation tools Quantity Weight(%)
Midterm(s) 1 20
Final Exam 1 80


Program Outcomes
PO-1Critical Thinking: Ability to inquire, use abstract ideas to interpret information, consider diverse points of view, reach well-reasoned conclusions.
PO-2Communication: Ability to use appropriate representational media to transmit essential formal elements at design process.
PO-3Investigation: Ability to gather, record, apply, and comparatively evaluate relevant information within design processes.
PO-4Design: Ability to reproduce the design information in the creative thinking process, to reach new and original results through universal design principles such as sustainability and accessibility.
PO-5World Architecture: Understanding world architecture in terms of their historical, geographical and global factors.
PO-6Local Architecture / Cultural Diversity: Understanding the architectural formations and samples of a geography through its historical and cultural context. Understanding the divergent canons of cultural values, behavioral, social and spatial patterns.
PO-7Cultural Heritage and Conservation: Understanding of conservation discourses and methods, and the subjects of cultural heritage, conservation awareness, environmental concerns and ethical responsibility.
PO-8Sustainability: Ability to design projects by using the information regarding the natural and built environment to reduce the undesirable environmental impacts on future generations through means.
PO-9Social Responsibility: Understanding of the architect’s responsibility about protecting the commonweal, having respect for historical/cultural and natural resources and improving the life quality.
PO-10Nature and Human: Understanding of the relationship between human, the natural environment and the design of the built environment.
PO-11Geographical Conditions: Understanding the relationships of site selection, settlement and building design by considering the cultural, economical and social properties as well as the natural characteristics such as soil, topography, vegetation and watershed.
PO-12Life Safety: Understanding the basic principles of security and life-safety systems in the conditions of natural disasters, fire, etc. through building and environment scales.
PO-13Structural Systems: Understanding of the basic principles of structural behavior in withstanding gravity and lateral forces and the evolution, range, and appropriate application of contemporary structural systems.
PO-14Environmental Systems: Understanding the principles of physical environmental systems’ design such as lighting, acoustics, climatization and the use of appropriate performance assessment tools.
PO-15Building Envelope Systems: Understanding of the basic principles involved in the appropriate application of building envelope systems and associated assemblies.
PO-16Building Service Systems: Understanding of the basic design principles of building service systems such as plumbing, electrical, vertical transportation, security, and fire protection systems.
PO-17Building Materials and Assemblies: Understanding of the basic principles utilized in the appropriate selection of construction materials, products, components and assemblies, based on their inherent characteristics and performance, including their environmental impact and reuse.
PO-18Integration of Building Service Systems: The ability of assessing, selecting and integrating the structural, environmental, security, envelope and service systems of the buildings for building design.
PO-19Programming and Evaluation: Ability to prepare and evaluate an architectural project program by considering the public benefits in regards of client and user needs, appropriate examplers, space and equipment requirements, financial limitations, site conditions, relevant codes, laws and design principles.
PO-20Comprehensive Project Development: Ability to produce a comprehensive architectural project that demonstrates to make design decisions across various scales.
PO-21Considering Building Costs: Understanding the fundamentals of building construction and use costs.
PO-22Architect-Client Relationship: Understanding of the responsibility of the architect to elicit, understand, and reconcile the needs of the client, owner, user groups, and the public and community domains.
PO-23Collaboration: Ability to work in collaboration with others and in multidisciplinary teams to successfully complete design projects.
PO-24Project Management: Understanding of the methods for competing for commissions, selecting consultants and assembling teams, and recommending project delivery methods.
PO-25Practice Management: Understanding the basic principles in the architectural practice processes like financial management, business planning, quality management, risk management, discussion and reconciliation.
PO-26Leadership: Understanding of the techniques and skills architects use to work collaboratively in the building design and construction process and on environmental, social, and aesthetic issues in their communities.
PO-27Legal Rights and Responsibilities: Understanding of the architect’s responsibility to the public and the client as determined by regulations and legal considerations involving the practice of architecture.
PO-28Professional Practice: Understanding and fulfillment of employer and intern rights and responsibilities for development of profession.
PO-29Ethics of Profession: Understanding of the ethical issues involved in profession regarding social, political and cultural issues in architectural design and practice.
Learning Outcomes
LO-11. Understands the rules of writing on a topic, improves writing skills.
LO-22. Oral presentation and communication skills are gained.
LO-33. Written and oral expression and to communicate accurate and effective use of language is to understand, short equity requests, but being able to fully express, petition writing, report preparation to gain the skill.
LO-44. Understand that our language is Turkish its place among the world's languages​​.
LO-55. Using the word in sentences comprehend the wrongs done in establishing the rules of spelling, punctuation, gains the ability to use correct and appropriate.
LO-6 6. Apart from textbooks, information texts to be read from a variety of genres, manners, life changing experience and perspective on life, the habit of seeing nice gains different opinions.
LO-77. Academic listening to a conversation, to ask questions, learn to make the necessary explanations, so how it should be understood that behavior within society and apply.
Course Assessment Matrix:
Program Outcomes - Learning Outcomes Matrix